Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Sáng

MÙA SÁNG - Thiên Chúa là Ánh Sáng. Chúa Kitô, Chúa chúng ta là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.

Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Mừng

MÙA MỪNG - Alleluia! Người đã sống lại thật như lời Người đã hứa! Alleluia!

Đọc kinh Mân Côi - Mùa Thương

MÙA THƯƠNG  - Mầu nhiệm Con Thiên Chúa chịu chết để cứu chuộc tội lỗi nhân loại.

Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Vui

MÙA VUI - Hỡi trần gian! Hãy vui lên, vì Con Thiên Chúa đã giáng trần trong lòng Trinh Nữ Maria.

Switch mode views: