Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cuối năm tính sổ lời nói - Khi nào chúng ta trả thời giờ lại cho Chúa - Tuổi già

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 477 ngày 21-1-2001 (Phần 1)

Chủ đề:   - Cuối năm tính sổ lời nói (ĐGM. Bùi Tuần)
               - Khi nào chúng ta trả thời giờ lại cho Chúa (LM. Nguyễn Vinh Gioang)
               - Tuổi già (Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận)

Tuổi già (Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận)

Switch mode views: