Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chào mừng 26 tháng 10


VNCH-Tổ Quốc Ghi Ơn

Chào mừng 26  tháng 10

Chính là quốc khánh người người nhớ ơn

Dân quyền, Dân chủ, Tự Do

Cùng Ngô Tổng Thống tiến cho kịp người

Ai ơi công đức cao dày

của Ngô Tổng Thống muôn đời không phai!


Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Switch mode views: