Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hồ Chí Minh và Lê Duẩn lên bảng Hung Thần

Hồ Chí Minh và Lê Duẩn lên bảng Hung Thần.
History's greatest monsters
 
* Các nhà độc tài chịu trách nhiệm về những tội ác nghiêm trọng chống lại loài người (hơn 20 triệu người chết)
Dictators  responsible for massive crimes against humanity (over 20 million dead)
Name
Country
Time in Power
Regime type
Notable Events
After...
Joseph Stalin
USSR
1924-1953
Communist
Revolutionary regime
died in office
Adolph Hitler
Germany
1933-1945
Fascist
World War II, Jewish Holocaust
committed suicide
Mao Tse-Tung
China
1945-1976
Communist
Revolutionary regime
died in office
 
** Các nhà độc tài chịu trách nhiệm về những tội ác khủng khiếp (ít nhất 1 triệu người chết)
Dictators responsible for horrible atrocities (at least 1 million dead)
Name
Country
Time in Power
Notable Events
Regime type
After...
King Leopold II
Belgium
1865-1909
Colonization of the Congo
Monarch
died in office
Kaiser Wilhelm II
Germany
1888-1918
World War I
Monarch
fled, died in exile
Czar Nicholas II
Russia
1894-1917
World War I
Monarch
overthrown, killed
Enver Pasha, member of triumvirate dictatorship
Turkey
1913-1918
Armenian genocide
Military
fled, died in rebellion
Vladimir Lenin
USSR
1917-1924
Russian Civil War
Communist
died in office
Emperor Hirohito
Japan
1926-1989
World War II
Monarch
died in office
Prime Minister Hirota Koki
1936-1937
Military
resigned, tried, executed
Prime Minister Tojo Hideki
1941-1944
Military
resigned, tried, executed
President Chiang Kai-shek
China / Taiwan
1928-1949
Chinese Civil War
Military
died in office
President Ho Chi Minh
North Vietnam
1945-1969
Vietnam War
Communist
died in office
President Kim Il Sung
North Korea
1948-1994
Korean War
Communist
died in office
President Yahya Khan
Pakistan
1969-1971
Indo-Pakistan War
Military
resigned, died
President Saddam Hussein
Iraq
1969-2003
Iran-Iraq War, Kurdish genocide
one party state
overthrown, tried, executed
Prime Minister Pol Pot
Cambodia
1975-1979
Cambodian genocide
Communist
overthrown, arrested, died awaiting trial
President Kim Jong Il
North Korea
1994-
chronic famines
Communist
still in power
***Những nhà độc tài xấu xa (hơn 10.000 người chết)
Generally bad dictators (over 10,000 killed)
President Kemal Ataturk
Turkey
1920-1938
one party state
died in office
Prime Minister Benito Mussolini
Italy
1922-1943
Fascist
overthrown, killed
Prime Minister Antonio de Salazar
Portugal
1932-1968
Fascist
resigned, died
Francisco Franco
Spain
1939-1975
Fascist
died in office
Prime Minister Ion Antonescu
Romania
1940-1944
Fascist
overthrown, tried, executed
Ante Pavelic
Croatia
1941-1945
Fascist
overthrown, died in exile
Gheorghe Gheorghiu
Romania
1945-1965
Communist
died in office
President Tito
Yugoslavia
1945-1980
Communist
died in office
President Yakubu Gowon
Nigeria
1966-1976
Military
overthrown, still living
President Suharto
Indonesia
1967-1997
Military
resigned, still living
President Idi Amin
Uganda
1971-1980
Military
overthrown, died in exile
President Mengistu Haile
Ethiopia
1974-1991
Communist
fled, lives in exile
President Le Duan
Vietnam
1976-1986
Communist
died in office
President Babrak Karmal
Afghanistan
1979-1987
Communist
resigned, died in exile
President Slobodan Milosevic
Yugoslavia
1997-2000
Fascist
resigned, arrested, died awaiting trial
President Omar al-Bashir
Sudan
1989-
Military
Still in office
 
Switch mode views: