Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sau lưng người đàn ông

handanba
Sau lưng người đàn ông thành công
là người đàn bà ngồi không.

Sau lưng người đàn ông ngoại tình là
người đàn bà ngồi rình.

Sau lưng người đàn ông thất bại là
người đàn bà xúi dại.

Sau lưng người đàn ông lắm tài là
nhiều người đàn bà chân dài.

Sau lưng người đàn ông bất lực là
người đàn bà rất bực.

Sau lưng người đàn ông hư đốn là
người đàn bà thiếu thốn.

Sau lưng người đàn ông nhu nhược là
người đàn bà láo xược.

Sau lưng người đàn ông đi xa là người
đàn bà trăng hoa.

Switch mode views: