Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cái Lưỡi Không Xương

Would be hay là wouldn't be.mh-hai-tong-tong
Líu lưỡi chút thôi mà, có chi!
Tình bạn Putin và tại hạ,
Thắm thiết, thân thương, đẹp kể gì!

Đứa nào thắc mắc, hãy câm đi!
Would be hay là wouldn't be.
Đại khái cũng là be với would.
Có khác gì đâu! Đi ngủ đi!

Việc gì trọng đại, nhà "lước no."
Tụi bay cứ lăn ra ngủ khò
Mọi sự mặc Putin và mỗ
USA nằm trong rUsSiA!

Switch mode views: