Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vợ Là Số 1

Vợ mình cưới hỏi không thuêmh-ngươi-dep-tuyet
Vợ người muốn có tiền kê vào người
Vợ mình phận số do trời
Vợ người tạt té tý rời chốn chui
Vợ mình chia ngọt sẻ bùi
Vợ người chỉ lấy lưng đùi khoe ra
Vợ mình yêu trẻ thương cha
Vợ người cà trớn hít hà giăng câu
Vợ mình chăm bẵm canh thâu
Vợ người móc túi vặn đầu tính công
Vợ mình chung thủy một lòng
Vợ người thay chủ đèo bòng tà lưa
Vợ mình vất vả sớm trưa
Vợ người ngồi chỗ dạ thưa kiếm lời
Vợ mình nội ngoại tuyệt vời
Vợ người chỉ có gửi nhời nói điêu
Vợ mình sẻ gánh cô liêu
Vợ người bòn rút no diều xong thôi
Vợ mình tình nghĩa lần hồi
Vợ người xem lại lựa thời đếm đong
Khổ thân cũng một kiếp chồng
Mà đem so sánh đen hồng vàng thau
Cớ gì mà lại mang tâu
Bàn dân thiên hạ đọc lâu cũng rầu!

Switch mode views: