Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Nữ Đồng Trinh Maria

Trường Ca Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria - Ðoạn 1,2,3

- Ðoạn 1: Ave Maria
- Ðoạn 2: Song Lộc Triều Nguyên
- Ðoạn 3: Ðấng Tinh Tuyền Thánh Vẹn

Trường Ca Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria - Ðoạn 4,5,6

- Ðoạn 4: Bắc Ðẩu Rạng Bình Minh
- Ðoạn 5: Sứ Thần Thiên Chúa
- Ðoạn 6: Chuỗi Ngọc Vàng Kinh

Trường Ca Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria - Ðoạn 7,8,9,10

- Ðoạn 7: Thơ Cầu Nguyện
- Ðoạn 8: Hai Hàng Cây Bạch Lạp
- Ðoạn 9: Tấu Lạy Bà
- Ðoạn 10: Phượng Trì - Thơ Tôi Bay

Switch mode views: