Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

BỘ THƯƠNG LUẬT - VNCH - Mục Lục

 

"Saigon Echo" cố gắng sưu tầm và lưu trữ các văn kiện luật pháp của Việt Nam Cộng Hòa để làm tài liệu cho các thế hệ mai sau, một khi chế độ Cộng Sản không còn nữa. Đây là những tài liệu pháp lý rất giá trị, đã được các luật gia tài ba của VNCH viết ra, không thua kém gì luật pháp của các quốc gia văn minh trên thế giới. Saigon Echo xin hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả "BỘ THƯƠNG LUẬT của Việt Nam Cộng Hòa."

                                            BỘ LUẬT THƯƠNG MẠI

                                        MỤC LỤC

QUYỂN THỨ NHẤT    ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT

Các nhà buôn – Nhiệm vụ của các nhà buôn – Các cửa hàng thương mại

CHƯƠNG I - Các nhà buôn.                                                                                                      Điều 1 đến 12.

- Định nghĩa danh từ nhà buôn.
- Năng lực                                                                                                                                    

CHƯƠNG II – Nhiệm vụ của nhà buôn.                                                                                   Điều 13 đến 41.

     TIẾT 1 – Các sổ sách của nhà buôn                                                                                       Điều 13 đến 19.

     TIẾT 2 – Việc ghi tên vào sổ thương mại.                                                                               Điều 20 đến 35.

     TIẾT 3 – Về sự công bố hôn thú và hôn ước.                                                                         Điều 36 đến 41.

CHƯƠNG III – Các cửa hàng thương mại.                                                                             Điều 42 đến 142.

     TIẾT 1 – Việc mua bán cửa hàng thương mại.                                                                      Điều 45 đến 80.

             PHỤ TIẾT 1 – Điều kiện mua bán.                                                                                  Điều 45 đến 52.

             PHỤ TIẾT 2 – Về đặc quyền và tố quyền xin giải tiêu
                                 đoạn mại của người bán cửa hàng.                                                           Điều 53 đến 64. 

             PHỤ TIẾT 3 – Về việc công bố việc mua bán cửa hàng
                                 và các sự ngăn chận số tiền mua.                                                             Điều 65 đến 75.

             PHỤ TIẾT 4 – Về quyền của các trái chủ đăng ký 
                                  và ngăn chận xin tăng giá cạnh mạ                                                           Điều 76 đến 80.

     TIẾT 2 – Sự thế chấp cửa hàng thương mại.                                                                        Điều 81 đến 88.

     TIẾT 3 – Các điều khoản chung cho việc đoạn mại
                          và thế chấp cửa hàng thương mại.                                                                   Điều 89 đến 105.

             PHỤ TIẾT 1 – Về các thủ tục và thể thức đăng ký.                                                        Điều 89 đến 102.

             PHỤ TIẾT 2 – Về các người trung gian.                                                                         Điều 103 đến 105.

     TIẾT 4 – Nói về quyền các trái chủ đăng ký, việc phát mãi
                        cửa hàng thương mại và về việc chia tiền cho các trái chủ.                              Điều 106 đến 128.

              PHỤ TIẾT 1 – Về quyền các trái chủ đăng ký
                        và về việc phát mại cửa hàng thương mại.                                                        Điều 106 đến 115.

              PHỤ TIẾT 2 – Về việc thanh tiêu các đặc quyền
                       và về quyền xin tăng giá canh mại 1/10 của trái chủ có đặc quyền.                   Điều 116 đến 125.

              PHỤ TIẾT 3 – Về việc chia tiền cho các trái chủ.                                                         Điều 126 đến 128.

     TIẾT 5 – Về việc hùn cửa hàng vào công-ty
                           và việc quản lý tự do cửa hàng.                                                                      Điều 129 đến 142.

              PHỤ TIẾT 1 – Về việc hùn cửa hàng vào công ty.                                                       Điều 129 đến 131.

              PHỤ TIẾT 2 – Về việc quản lý tự do cửa hàng.                                                            Điều 132 đến 142.

QUYỀN THỨ HAI    NHỮNG THƯƠNG HỘI

CHƯƠNG I – Những điều khoản chung cho các thương hội.                                             Điều 173 đến 170.

     TIẾT 1 – Định nghĩa – Quốc tịch - Hội quy                                                                             Điều 143 đến 149.

     TIẾT 2 – Thể thức công bố.                                                                                                    Điều 150 đến 159.

     TIẾT 3 – Thanh toán.                                                                                                              Điều 160 đến 170.

CHƯƠNG II – Hội họp danh.                                                                                                    Điều 171 đến 193.

CHƯƠNG III – Hội họp tư đơn thường.                                                                                  Điều 194 đến 201.

CHƯƠNG IV – Hội dự phần.                                                                                                      Điều 202 đến 206.

CHƯƠNG V – Hội trách nhiệm hữu hạn.                                                                                 Điều 207 đến 235.

CHƯƠNG VI – Những hội cộng tư hay hội cổ phần.                                                              Điều 236 đến 314.

      TIẾT 1 – Điều khoản chung.                                                                                                    Điều 237 đến 278.
      TIẾT 2 – Hội họp tư cổ phần.                                                                                                  Điều 279 đến 294.
      TIẾT 3 – Hội nặc danh.                                                                                                            Điều 295 đến 314.

CHƯƠNG VII – Về những hội có trụ sở tại ngoại quốc.                                                         Điều 315 đến 319.

CHƯƠNG VIII – Cấm quyền và trừng phạt.                                                                              Điều 320 đến 331.

     TIẾT 1 – Hội trách nhiệm hữu hạn.                                                                                          Điều 322 đến 323.
     TIẾT 2 – Hội cộng tư hay hội cổ phần.                                                                                     Điều 324 đến 331.

CHƯƠNG IX – Những hội có vốn không nhất định.                                                              Điều 332 đến 339.

QUYỂN THỨ BA           NHỮNG HÀNH VI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG I – Các điều khoản chung.                                                                                         Điều 340 đến 348.

CHƯƠNG II – Về giao kèo mua và bán.                                                                                      Điều 349 đến 356.

CHƯƠNG III – Về khế ước trọng mãi.                                                                                        Điều 357 – 358.

CHƯƠNG IV - Về khế ước nha bảo.                                                                                           Điều 359 đến 365.

CHƯƠNG V - Về khế ước chuyên chở và khế ước nha bảo chuyên chở.                           Điều 366 đến 368.

     TIẾT 1 – Về sự chuyên chở đồ vật.                                                                                           Điều 369 đến 385.
     TIẾT 2 – Về sự chuyên chở hành khách.                                                                                  Điều 386 đến 392.

     TIẾT 3 – Về khế ước nha bảo chuyên chở.                                                                               Điều 393 đến 397.
     TIẾT 4 – Điều khoản chung.                                                                                                       Điều 398 đến 402.

CHƯƠNG VI – Về khế ước thế chấp thương mại.                                                                    Điều 403 đến 407.

CHƯƠNG VII – Những thương phiếu.                                                                                       Điều 408 đến 548.

     TIẾT 1 – Điều khoản chung.                                                                                                      Điều 408 – 409.
     TIẾT 2 – Hối phiếu.                                                                                                                    Điều 410.

              PHỤ TIẾT 1 – Điều kiện về hình thức.                                                                             Điều 411 đến 418.
              PHỤ TIẾT 2 – Tiền dự kim.                                                                                              Điều 419.
              PHỤ TIẾT 3 – Sự bồi thư đối phiếu.                                                                                 Điều 420 đến 436.
              PHỤ TIẾT 4 – Sự chuẩn nhận hối phiếu.                                                                         Điều 427 đến 433.
              PHỤ TIẾT 5 – Sự bảo lãnh hối phiếu.                                                                              Điều 434. 
              PHỤ TIẾT 6 – Kỳ hạn hối phiếu.                                                                                       Điều 435 đến 438.
              PHỤ TIẾT 7 – Việc trả tiền hối phiếu.                                                                               Điều 439 đến 449.
              PHỤ TIẾT 8 – Những phương pháp tố cầu.
                            - Tố cầu vì không được trả tiền.                                                                         Điều 450 đến 462.
                            - Chứng thư cự tuyệt.                                                                                        Điều 463 đến 466.
                            - Phúc hối phiếu.                                                                                                Điều 467 đến 468.

              PHỤ TIẾT 9 – Sự can thiệp.                                                                                            Điều 469 đến 475.
              PHỤ TIẾT 10 – Sự thành lập hối phiếu thành nhiều bản. Bản sao hối phiếu.                 Điều 476 đến 481.
              PHỤ TIẾT 11 – Thời hiệu.                                                                                                Điều 482.
              PHỤ TIẾT 12 – Điều khoản tổng quát.                                                                             Điều 483 đến 485.

     TIẾT 3 – Lệnh phiếu.                                                                                                                 Điều 486 đến 493.
     TIẾT 3 – Chi phiếu.                                                                                                                   Điều 494 đến 548.
             PHỤ TIẾT 1 – Thể lệ về việc phát hành chi phiếu.                                                           Điều 495 đến 506.
             PHỤ TIẾT 2 – Sự lưu hành chi phiếu.                                                                              Điều 507 đến 509.
             PHỤ TIẾT 3 – Sự bảo lãnh chi phiếu.                                                                               Điều 510.
             PHỤ TIẾT 4 – Việc trả tiền chi phiếu.                                                                                Điều 511 đến 519.
             PHỤ TIẾT 5 – Chi phiếu có gạch.                                                                                     Điều 520 đến 522.
             PHỤ TIẾT 6 – Những phương pháp tố cầu.                                                                     Điều 523 đến 528.
             PHỤ TIẾT 7 – Sự thành lập chi phiếu làm nhiều bản.                                                      Điều 529 đến 531.
             PHỤ TIẾT 8 – Thời hiệu.                                                                                                   Điều 532 đến 533.
             PHỤ TIẾT 9 – Chứng thư cự tuyệt.                                                                                  Điều 534 đến 535.
             PHỤ TIẾT 10 – Điều khoản tổng quát và hình phạt.                                                         Điều 536 đến 548.

QUYỂN THỨ TƯ      Về thương mại hàng hải

CHƯƠNG I – Đại cương                                                                                                             Điều 549 đến 551.

CHƯƠNG II – Về tàu biển                                                                                                           Điều 552 đến 631.

     TIẾT 1 – Sự đăng ký và Việt Nam hoá tàu biển.                                                                       Điều 553 đến 564.
     TIẾT 2 – Về sự thuận mãi tàu biển.                                                                                          Điều 565 đến 574.
     TIẾT 3 – Về đặc quyền hàng hải.                                                                                              Điều 575 đến 584.
     TIẾT 4 – Về để đương hàng hải.                                                                                               Điều 585 đến 609.
     TIẾT 5 – Về sự sai áp và phát mại tàu biển.                                                                             Điều 610 đến 631.

CHƯƠNG III – Về thuyền chủ, người trang bị để khai thác, thuyền trưởng và các đại lý trên bộ của thuyền chủ.

     TIẾT 1 - Về thuyền chủ.                                                                                                             Điều 632 đến 635.
     TIẾT 2 – Về người khai thác tàu biển.                                                                                       Điều 636 đến 639.
     TIẾT 3 – Về thuyền trưởng.                                                                                                       Điều 640 đến 663.
     TIẾT 4 – Các đại lý trên bộ thuyền chủ.                                                                                    Điều 664 đến 670.

CHƯƠNG IV – Về sự vận tải hàng hoá trên biển.                                                                    Điều 671 đến 748.

     TIẾT 1 – Về khế ước mướn tàu chở hàng.                                                                              Điều 671 đến 674.
     TIẾT 2 – Về tải hoá đơn.                                                                                                           Điều 675 đến 681.
     TIẾT 3 – Về tín lực của khế ước thuyền tải và tải hoá đơn.                                                     Điều 682 đến 686.
     TIẾT 4 – Về thuỷ cước.                                                                                                            Điều 687 đến 711.
     TIẾT 5 – Vềt sự thi hành khế ước vận tải.                                                                                Điều 712 đến 733.
     TIẾT 6 – Về trách nhiệm của người chuyên chở.                                                                    Điều 734 đến 748.
                PHỤ TIẾT 1 – Về trách nhiệm theo khế ước thuyền tải.                                               Điều 734 đến 740.
                PHỤ TIẾT 2 – Về trách nhiệm theo tải hoá đơn.                                                           Điều 741 đến 748.

CHƯƠNG V – Về sự chuyên chở hành khách.                                                                         Điều 749 đến 766.

     TIẾT 1 – Về khế ước chuyên chở hành khách.                                                                         Điều 749 đến 752.
      TIẾT 2 – Về sự thi hành khế ước chuyên chở hành khách.                                                     Điều 753 đến 766.

CHƯƠNG VI – Về hải tổn hải nạn vào bảo hiểm hàng hải.                                                      Điều 767 đến 858.

     TIẾT 1 – Về hải tổn.                                                                                                                    Điều 767 đến 794.
               PHỤ TIẾT 1 – Điều khoản chung.                                                                                    Điều 767 đến 769.
               PHỤ TIẾT 2 – Về hải tổn chung.                                                                                      Điều 770 đến 788.
               PHỤ TIẾT 3 – Về hải tổn riêng.                                                                                        Điều 789 đến 792.
               PHỤ TIẾT 4 – Về tố quyền thanh toán hải tổn.                                                                Điều 793 đến 794.
      TIẾT 2 – Về thuyền đột.                                                                                                            Điều 795 đến 801.
      TIẾT 3 – Về sự cứu trợ hàng hải.                                                                                            Điều 802 đến 811.
      TIẾT 4 – Về bảo hiểm hàng hải.                                                                                               Điều 812 đến 858.
                PHỤ TIẾT 1 – Về hình thức và đối tượng của khế ước bảo hiểm.                                Điều 812 đến 822.
                PHỤ TIẾT 2 – Về trách vụ của đôi bên kết ước.                                                            Điều 823 đến 838.
                PHỤ TIẾT 3 – Sự nhượng bỏ đồ vật bảo hiểm.                                                             Điều 839 đến 858.

CHƯƠNG VIII – Về thời hiệu và kháng chấp.                                                                           Điều 859 đến 863.

     TIẾT 1 – Về những thời hiệu.                                                                                                    Điều 859 đến 861.
     TIẾT 2 – Về những kháng chấp.                                                                                               Điều 862 đến 863.

QUYỂN THỨ NĂM      KHÁNH TẬN, PHÁ SẢN VÀ THANH TOÁN TƯ PHÁP

CHƯƠNG I – Nói về khánh tận.                                                                                                 Điều 864.

     TIẾT 1 – Sự tuyên bố và hiệu lực khánh tận.                                                                           Điều 864 đến 881.
     TIẾT 2 – Thẩm phán thừa nhiệm và quản tài viên.                                                                  Điều 882 đến 890.
     TIẾT 3 – Nhiệm vụ quản tài viên.                                                                                              Điều 891 đến 923.
              PHỤ TIẾT 1 – Phương pháp bảo thủ, giải toả, niêm phong và liệt kê tài sản.                Điều 891 đến 905.
              PHỤ TIẾT 2 – Sự quản trị tài sản của người khánh tận.                                                Điều 906 đến 913.
              PHỤ TIẾT 3 – Kiểm tra trái quyền.                                                                                  Điều 914 đến 923.
     TIẾT 4 – Hài ước và liên hiệp trái chủ.                                                                                     Điều 924 đến 962.
             PHỤ TIẾT 1 – Sự thành lập và hiệu lực hài ước.                                                            Điều 924 đến 941.
             PHỤ TIẾT 2 – Tiêu huỷ và giải tiêu hài ước.                                                                    Điều 942 đến 947.
             PHỤ TIẾT 3 – Kết thúc khánh tận vì thiếu tích sản.                                                         Điều 948 đến 949.
             PHỤ TIẾT 4 – Kết thúc khánh tận vì không còn tiêu sản.                                                Điều 950. 
             PHỤ TIẾT 5 – Liên hiệp trái chủ.                                                                                      Điều 951 đến 962.
     TIẾT 5 –  Các loại trái chủ và quyền lợi của họ trong vụ khánh tận.                                       Điều 963 đến 981.
     TIẾT 6 – Phân chia tiền khánh tận.                                                                                          Điều 982 đến 984.
     TIẾT 7 – Việc bán bất động sản.                                                                                              Điều 985 đến 987.
     TIẾT 8 – Quyển sách hoàn.                                                                                                     Điều 788 đến 995.

CHƯƠNG II – Nói về thanh toán tư pháp.                                                                               Điều 996.

     TIẾT 1 – Sự tổ chức thanh toán tư pháp.                                                                               Điều 997 đến 1005.
     TIẾT 2 – Sự hoán cải tư pháp ra khánh tận.                                                                           Điều 1006  đến 1007.

CHƯƠNG III – Nói về tội phá sản.                                                                                            Điều 1008.

     TIẾT 1 – Phá sản đơn thường.                                                                                               Điều 1009  đến 1010.
     TIẾT 2 – Phá sản gian trá.                                                                                                      Điều 1009  đến 1010.
     TIẾT 3 – Các tội phạm khác.                                                                                                  Điều 1012  đến 1019.

CHƯƠNG IV – Nói về phương cách tố cầu án văn khánh tận và thanh toán tư pháp.    Điều 1020  đến 1021.

CHƯƠNG V – Nói về các sự truất quyền, cấm quyền và phục quyền.                               Điều 1022  đến 1050.

     TIẾT 1 – Truất quyền và cấm quyền.                                                                                      Điều 1022  đến 1038.
     TIẾT 2 – Phục quyền.                                                                                                              Điều 1039  đến 1050.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG                                                                                                               Điều 1051.

                                                    MỤC LỤC


                                           SẤP THEO VẤN ABC


A

ÁN văn khánh tận (Phương cách tố cầu . . . vì thanh toán tư pháp).                                         Điều 1020 – 1021

B

BÁN (giao kèo)                                                                                                                            Điều 349 – 356
BÁN cửa hàng (Công bố sự mua . . . và sự ngăn chận số tiền mua).                                      Điều 65 – 75
BÁN cửa hàng (Đặc quyền và tố quyền xin giải tiêu đoạn mại của người . . . )                        Điều 53 – 64
BÁN cửa hàng thuơng mại (Điều kiện).                                                                                     Điều 45 -52
BẢN sao (Hối phiếu)                                                                                                                   Điều 476 – 481

BẢO hiểm (đồ vật) (Nhượng bỏ đồ vật . . .)                                                                               Điều 839 – 858
BẢO hiểm (Hình thức và đối tượng của khế ước . . . )                                                             Điều 812 – 822
BẢO hiểm (Trách nhiệm của đôi bên kết ước . . . )                                                                  Điều 823 – 838
BẢO hiểm hàng hải.                                                                                                                   Điều 812 – 858
BẢO lãnh (chi phiếu).                                                                                                                 Điều 510
BẢO lãnh (hối phiếu).                                                                                                                 Điều 434
BẢO thủ (Phương pháp . . . giải toả, niêm phong và liệt kê tài sản) (Khánh tận)                     Điều 891 – 905
BẤT động sản (Bán) (Khánh tận).                                                                                             Điều 985 – 987

BỐI thự (Hối phiếu)                                                                                                                    Điều 420 – 426
BUÔN bán (Năng lực cần thiết để . . . )                                                                                     Điều 1 – 12

C

CẤM quyền                                                                                                                                 Điều 1022 – 1038
CẤM quyền (Thương hội)                                                                                                           Điều 320 – 321
CẠNH mại (Tăng giá) (Về quyền của các trái chủ đăng ký và ngăn chận xin tăng giá . . . )     Điều 76 – 80
CHI phiếu                                                                                                                                    Điều 494 – 548
CHI phiếu (Bảo lãnh)                                                                                                                  Điều 510
CHI phiếu (Chứng thư cự tuyệt)                                                                                                Điều 534 - 535
CHI phiếu (Điều khoản tổng quát và hình phạt).                                                                        Điều 536 – 548
CHI phiếu (Lưu hành).                                                                                                               Điều 507 – 509
CHI phiếu (Phát hành)                                                                                                               Điều 495 – 506
CHI phiếu (Phương pháp tố cầu).                                                                                             Điều 523 – 528
CHI phiếu (Thành lập . . . làm nhiều bản).                                                                                 Điều 529 – 531
CHI phiếu (Thời hiệu).                                                                                                               Điều 532 – 533
CHI phiếu (Trả tiền)                                                                                                                   Điều 511 – 519
CHI phiếu có gạch                                                                                                                     Điều 520 – 522

CHIA tiền cho các trái chủ                                                                                                        Điều 126 – 128
CHUẨN nhận (Hối phiếu)                                                                                                          Điều 427 – 433

CHUYÊN chở (Khế ước)                                                                                                         Điều 366 – 368
CHUYÊN chở (Trách nhiệm của người . . . )                                                                          Điều 734 – 748
CHUYÊN chở đồ vật                                                                                                                Điều 369 – 385
CHUYÊN chở hành khách                                                                                                       Điều 749 – 766
CHUYÊN chở hành khách                                                                                                       Điều 386 – 392
CHUYÊN chở hành khách (Khế ước)                                                                                     Điều 749 – 752
CHUYÊN chở hành khách (Sự thi hành khế ước . . . )                                                           Điều 753 – 766
CHỨNG thư cự tuyệt (Chi phiếu).                                                                                           Điều 534 – 535
CHỨNG thư cự tuyệt (Phương pháp tố cầu hối phiếu)                                                          Điều 463- 466

CÔNG bố (Thể thức . . . thương hội).                                                                                     Điều 150- 159
CÔNG bố (Việc . . . sự mua bán cửa hàng và các sự ngăn chận số tiền mua).                   Điều 65- 75
CÔNG bố hôn thú và hôn ước.                                                                                               Điều 36- 41
CÔNG ty (Hùn cửa hàng vào . . . )                                                                                          Điều 129- 131

CỬA hàng (Bán) (Đặc quyền và tố quyền xin giải tiêu đoạn mại của người bán . . . )           Điều 53- 64
CỬA hàng (Mua Bán) (Quyền của các trái chủ đăng ký
                                          và ngăn chận xin tăng giá canh mại.)                                            Điều 76- 80
CỬA hàng (Mua Bán) (Cửa hàng công bố sự mua bán . . . 
                                          và sự ngăn chận số tiền mua).                                                     Điều 65- 75
CỬA hàng thương mại.                                                                                                          Điều 42- 142
CỬA hàng thương mại (Điều khoản chung cho việc đoạn mại và thế chấp . . . )                 Điều 89- 105
CỬA hàng thương mại (Điều kiện mua bán).                                                                        Điều 45- 52
CỬA hàng thương mại (Hùn vào công ty)                                                                             Điều 129- 131
CỬA hàng thương mại (Người trung gian mua bán).                                                           Điều 103- 105
CỬA hàng thương mại (Phát mại)                                                                                        Điều 106- 115
CỬA hàng thương mại (Quản lý tự do).                                                                               Điều 132- 142
CỬA hàng thương mại (Sự thế chấp . . .)                                                                            Điều 81- 88
CỬA hàng thương mại (Thủ tục và thể thức đăng ký).                                                        Điều 89- 102
CỬA hàng thương mại (Việc mua bán . . . )                                                                         Điều 45- 80
CỨU trợ hàng hải                                                                                                                  Điều 802- 811

D

DANH từ nhà buôn (Định nghĩa).                                                                                            Điều 1- 12

Đ

ĐẠI lý trên bộ thuyền chủ.                                                                                                       Điều 664- 670
ĐẶC quyền (Việc thanh tiêu các . . . )                                                                                    Điều 116- 125
ĐẶC quyền hàng hải                                                                                                               Điều 575- 584
ĐẶC quyền và tố quyền xin giải tiêu đoạn mại của người bán cửa hàng.                             Điều 53- 64
ĐĂNG ký (Quyền các trái chủ . . . )                                                                                        Điều 106- 115
ĐĂNG ký (Quyền của các trái chủ và ngăn chận xin tăng giá canh mại.                              Điều 76- 80
ĐĂNG ký (Sự . . . và Việt Nam hoá tàu biển).                                                                         Điều 553- 564
ĐĂNG ký (Thủ tục và thể thức).                                                                                             Điều 89- 102

ĐỂ đương hàng hải                                                                                                               Điều 585- 609
ĐIỀU khoản chung                                                                                                                 Điều 1051
ĐỊNH nghĩa (Thương hội)                                                                                                      Điều 143- 149

ĐOẠN mại (Đặc quyền và tố quyền xin giải tiêu . . . của người bán cửa hàng)                   Điều 53- 64
ĐOẠN mại cửa hàng thương mại (Điều khoản chung)                                                        Điều 89- 105
ĐỒ vật (chuyên chở)                                                                                                            Điều 369- 385
ĐỒ vật bảo hiểm (Nhượng bỏ . . . )                                                                                      Điều 839- 858

G

GẠCH (Chi phiếu có . . . )                                                                                                     Điều 520- 522
GIẢI tiêu đoạn mại (Đặc quyền và tố quyền xin . . . của người bán cửa hàng).                   Điều 53- 64
GIẢI toả (Phương pháp bảo thủ . . . , niêm phong vì liệt kê tài sản) (Khánh tận).                Điều 891- 905
GIAO kèo mua và bán                                                                                                            Điều 349- 356

H

HÀI ước (Thành lập và hiệu lực . . . ) (Khánh tận).                                                              Điều 249- 941
HÀI ước (Tiêu huỷ và giải tiêu. . . ) (Khánh tận).                                                                  Điều 942- 947
HÀI ước và liên hiệp trái chủ (Khánh tận).                                                                           Điều 924- 962
HÀI tổn (Điều khoản chung)                                                                                                 Điều 767- 769
HÀI tổn (Thanh toán)                                                                                                            Điều 793- 794
HÀI tổn chung                                                                                                                       Điều 770- 788
HÀI tổn riêng                                                                                                                         Điều 789- 792

HÀNG hải (bảo hiểm).                                                                                                          Điều 812- 858
HÀNG hải (cứu trợ)                                                                                                             Điều 802- 811
HÀNG hải (đặc quyền)                                                                                                        Điều 575- 584
HÀNG hải (Để đương)                                                                                                        Điều 585- 609
HÀNG hải (Thương mại) (Đại cương)                                                                               Điều 549- 551
HÀNG hoá (Khế ước mướn tàu chở . . . )                                                                         Điều 671- 674
HÀNG hoá (Sự vận tải . . . trên biển)                                                                                  Điều 671- 748
HÀNH (khách chuyên chở)  Điều 386- 392
HÀNH (khách chuyên chở) (Khế ước chuyên chở . . . )                                                    Điều 749- 752
HÀNH (khách chuyên chở) (Sự thi hành khế ước chuyên chở . . . )                                Điều 753- 766
HÀNH khách (sự chuyên chở . . . )                                                                                    Điều 749- 766
HÀNH  vi thương mại (Điều khoản chung)                                                                         Điều 340- 348

HÌNH  phạt (Điều khoản tổng quát và . . . về chi phiếu).                                                     Điều 536- 548
HÌNH  thức (Hối phiếu)                                                                                                        Điều 418- 418

HỐI phiếu                                                                                                                            Điều 410- 485
HỐI phiếu (Bản sao)                                                                                                           Điều 476- 481
HỐI phiếu (Bảo lãnh)                                                                                                          Điều 434
HỐI phiếu (Bối thự)                                                                                                            Điều 420- 426
HỐI phiếu (Chuẩn nhận)                                                                                                    Điều 427- 433
HỐI phiếu (Điều khoản tổng quát)                                                                                     Điều 483- 485
HỐI phiếu (Điều kiện về hình thức)                                                                                   Điều 411- 418
HỐI phiếu (Kỳ hạn)                                                                                                            Điều 435- 438
HỐI phiếu (Những phương pháp tố cầu) (Chứng thư cự tuyệt)                                       Điều 463- 466
HỐI phiếu (Những phương pháp tố cầu) (Phúc hối phiếu)                                              Điều 467- 468
HỐI phiếu (Những phương pháp tố cầu) (Tố cầu vì không được trả tiền)                       Điều 450- 462
HỐI phiếu (Sự can thiệp)                                                                                                  Điều 469- 475
HÔN thú (Sự công bố . . . và hôn ước)                                                                            Điều 36- 41
HỐI phiếu (Thành lập làm nhiều bản)                                                                               Điều 476- 481
HỐI phiếu (Thời hiệu)                                                                                                        Điều 482
HỐI phiếu (Tiền dự kim)                                                                                                    Điều 419
HỐI phiếu (Việc trả tiền)                                                                                                    Điều 439 – 449
HỘI có trụ sở tại ngoại quốc                                                                                             Điều 315 – 319
HỘI có vốn không nhất định                                                                                              Điều 332 – 339
HỘI cộng tư hay hội cổ phần                                                                                            Điều 236 – 314
HỘI cộng tư hay hội cổ phần (Cấm quyền và trừng phạt)                                               Điều 324 – 331
HỘI cộng tư hay hội cổ phần (Điều khoản chung).                                                          Điều 237 – 278
HỘI dự phần                                                                                                                     Điều 202 – 206
HỘI hợp danh                                                                                                                   Điều 171 – 193
HỘI hợp tư cổ phần                                                                                                         Điều 279 – 294
HỘI hợp tư đơn thường                                                                                                   Điều 194 – 201
HỘI nặc danh                                                                                                                   Điều 295 – 314
HỘI quy (Thương hội)                                                                                                      Điều 143 – 149
HỘI trách nhiệm hữu hạn                                                                                                Điều 207 – 235
HỘI trách nhiệm hữu hạn (Cấm quyền và trừng phạt).                                                  Điều 322 – 323
HÔN ước (Sự công bố hôn thú và . . . )                                                                          Điều 36 – 41
HÙN cửa hàng vào công ty                                                                                             Điều 129 – 131

K

KẾT ước (Trách vụ của đôi bên . . . bảo hiểm hàng hải)                                               Điều 823 – 838
KHAI thác (Người . . . tàu biển)                                                                                       Điều 636 – 639
KHÁNG chấp                                                                                                                   Điều 862 – 863
KHÁNH tận                                                                                                                      Điều 864
KHÁNH tận (Các loại trái chủ và quyền lợi của họ trong vụ . . . )                                   Điều 963 – 981
KHÁNH tận (Hoán cải thanh toán tư pháp ra . . . )                                                          Điều 1006 –1007
KHÁNH tận (Kết thúc . . . vì không còn tiêu sản)                                                            Điều 950
KHÁNH tận (Kết thúc . . . vì thiếu tích sản)                                                                     Điều 948 – 949
KHÁNH tận (Phân chia tiền . . . )                                                                                     Điều 982 – 984
KHÁNH tận (Thẩm phán thừa nhiệm và quản tài viên.)                                                  Điều 882 – 890
KHÁNH tận (Tuyên bố và hiệu lực)                                                                                 Điều 864 – 881
KHẾ ước bảo hiểm hàng hải (Về hình thức và đối tượng của . . . )                               Điều 812 – 822
KHẾ ước chuyên chở                                                                                                     Điều 366 – 368
KHẾ ước chuyên chở (Điều khoản chung)                                                                    Điều 398 – 402
KHẾ ước chuyên chở hành khách                                                                                 Điều 749 – 752
KHẾ ước chuyên chở hành khách (Sự thi hành . . . )                                                    Điều 753 – 766
KHẾ ước mướn tàu chở hàng                                                                                       Điều 671 – 674
KHẾ ước chuyên chở và khế ước . . .                                                                           Điều 366 – 368
KHẾ ước nha bảo                                                                                                           Điều 359 – 365
KHẾ ước nha bảo chuyên chở                                                                                       Điều 393 – 397
KHẾ ước thế chấp thương mại                                                                                      Điều 403 – 407
KHẾ ước thuyền tải (Tín lực của . . . và tải hoá đơn)                                                     Điều 682 – 686
KHẾ ước thuyền tải (Trách nhiệm theo . . . )                                                                  Điều 734 – 740
KHẾ ước trọng mãi                                                                                                         Điều 357 – 358
KHẾ ước vận tải (Sự thi hành . . . )                                                                                Điều 712 – 733
KIỂM tra trái quyền (Khánh tận)                                                                                     Điều 914 – 923
KỲ hạn (Hối phiếu).                                                                                                         Điều 435 – 438

L

LỆNH phiếu                                                                                                                    Điều 486 – 493
LIÊN hiệp trái chủ (Khánh tận)                                                                                       Điều 951 – 962
LIÊN hiệp trái chủ (Khánh tận)                                                                                       Điều 924 – 962
LIỆT kê tài sản (Phương pháp bảo thủ, giải toả, niêm phong và . . . ) (Khánh tận)      Điều 891 – 905
LƯU hành (Chi phiếu)                                                                                                    Điều 507 – 509

M

MUA (Giao kèo)                                                                                                             Điều 349 – 356
MUA bán cửa hàng thương mại.                                                                                  Điều 45 – 80
MUA bán cửa hàng thương mại (Điều kiện)                                                                Điều 45 – 52
MUA bán cửa hàng thương mại (Người trung gian)                                                    Điều 103 – 105
MUA bán cửa hàng thương mại (Quyền của các trái chủ đăng ký
                               và ngăn chận tăng giá canh mại).                                                 Điều 76 – 80
MUA bán cửa hàng thương mại (Việc công bố sự . . .
                               và các sự ngăn chận số tiền mua).                                              Điều 65 – 75

N

NĂNG lực cần thiết để buôn bán                                                                                  Điều 1 – 12
NGĂN chận (Quyền của các trái chủ đăng ký và xin tăng giá canh mại).                   Điều 76 – 80
NGĂN chận số tiền mua cửa hàng                                                                              Điều 65 – 75

NHA bảo khế ước                                                                                                         Điều 359 – 365
NHA bảo (Khế ước chuyên chở  và khế ước . . . )                                                      Điều 366 – 368
NHA bảo chuyên chở (Khế ước)                                                                                 Điều 393 – 397
NHÀ buôn (Các)                                                                                                           Điều 1 – 12
NHÀ buôn (Định nghĩa danh từ . . .)                                                                             Điều 1 – 12
NHÀ buôn (Nhiệm vụ)                                                                                                  Điều 13 – 41
NHÀ buôn (Sổ sách)                                                                                                    Điều 13 – 19

NHIỆM vụ của nhà buôn                                                                                              Điều 13 – 41
NIÊM phong (Phương pháp bảo thủ, giải toả . . . và liệt kê tài sản ) (Khánh tận)       Điều 891 – 905

P

PHÁ sản (Các tội phạm khác)                                                                                     Điều 1012 – 1019
PHÁ sản (Tội)                                                                                                               Điều 1008
PHÁ sản đơn thường                                                                                                   Điều 1009 – 1010
PHÁ sản gian trá                                                                                                           Điều 1011

PHÁT hành chi phiếu                                                                                                    Điều 495 – 506
PHÁT mại cửa hàng thương mại                                                                                 Điều 106 – 115
PHÁT mại (Sai áp . . . và tàu biển)                                                                               Điều 610 – 631
PHÚC hối phiếu (Những phương pháp tố cầu hối phiếu)                                            Điều 467 – 468
PHỤC quyền                                                                                                                 Điều 1039 – 1050

Q

QUẢN lý tự do cửa hàng                                                                                              Điều 132 – 142
QUẢN tài viên (Khánh tận)                                                                                           Điều 882 – 890
QUẢN tài viên (Khánh tận) (Nhiệm vụ)                                                                        Điều 882 – 890
QUẢN trị tài sản của người khánh tận                                                                         Điều 906 – 913

QUYỀN các trái chủ đăng ký                                                                                        Điều 106 – 115
QUYỀN các trái chủ đăng ký và ngăn chận xin tăng giá canh mại                              Điều 76 – 80
QUYỀN tăng giá canh mại 1/10 trái chủ có đặc quyền                                                Điều 116 – 125
QUYỀN sách hoàn (Khánh tận)                                                                                    Điều 988 – 995
QUỐC tịch (Thương hội)                                                                                              Điều 143 – 149

S

SAI áp và phát mại tàu biển                                                                                          Điều 610 – 631
SỔ sách của nhà buôn                                                                                                Điều 13 – 19
SỔ thương mại (Việc ghi tên vào . . . )                                                                        Điều 20 – 35

T

TÀI sản (Phương pháp bảo thủ, giải toả, niêm phong và liệt kê) (Khánh tận)             Điều 891 – 905
TÀI sản (Quản trị . . . của người khánh tận)                                                                Điều 906 – 913
TẢI hoá đơn                                                                                                                  Điều 675 – 681
TẢI hoá đơn (Tín lực của khế ước thuyền tải và . . . )                                                 Điều 682 – 686
TẢI hoá đơn (Trách nhiệm theo . . . )                                                                           Điều 741 – 748
TĂNG giá canh mại (Về quyền của các trái chủ đăng ký và ngăn chận xin . . . )        Điều 76 –80

TÀU biển                                                                                                                       Điều 552 – 631
TÀU biển (Đăng ký và Việt Nam hoá)                                                                           Điều 553 – 564
TÀU biển ( Người khai thác . . . )                                                                                  Điều 636 – 639
TÀU biển (Sai áp và phát mại . . . )                                                                               Điều 610 – 631
TÀU biển (Thuận mãi)                                                                                                   Điều 565 – 571
TÀU chở hàng (Khế ước mướn . . . )                                                                           Điều 671 – 674

THẨM phán thừa nhiệm (Khánh tận)                                                                            Điều 882 – 890
THANH toán (Tố quyền . . . hải toà)                                                                              Điều 793 – 794
THANH toán thương hội                                                                                                Điều 160 – 170
THANH toán tư pháp                                                                                                     Điều 996
THANH toán tư pháp (Hoán cải . . . ra khánh tận)                                                        Điều 1006 – 1007
THANH toán tư pháp (Phương pháp tố cầu án văn khánh tận và . . . )                        Điều 1006 – 1007
THANH toán tư pháp (Tổ chức)                                                                                    Điều 997 – 1005
THÀNH lập chi phiếu làm nhiều bản                                                                              Điều 529 – 531

THẾ chấp cửa hàng thương mại                                                                                  Điều 81 – 88
THẾ chấp cửa hàng thương mại (Điều khoản chung)                                                 Điều 89 – 105
THẾ chấp thương mại (Khế ước)                                                                                Điều 403 – 407

THỜI hiệu                                                                                                                      Điều 859 – 861
THỜI hiệu (Chi phiếu)                                                                                                   Điều 532 – 533
THỜI hiệu (Hối phiếu)                                                                                                   Điều 482
THUẬN mãi tàu biển                                                                                                     Điều 565– 574

THƯƠNG hội (Điều khoản chung)                                                                               Điều 143 – 170
THƯƠNG hội (Định nghĩa - Quốc tịch – Hội quy)                                                        Điều 143 – 149
THƯƠNG hội thanh toán                                                                                              Điều 160 – 170
THƯƠNG hội (Thể thức công bố)                                                                               Điều 150 – 159
THƯƠNG mại (Cửa hàng)                                                                                          Điều 42 – 142
THƯƠNG mại (Cửa hàng) (Mua bán)                                                                         Điều 45 – 80
THƯƠNG mại hàng hải (Đại cương)                                                                          Điều 45 – 80
THƯƠNG phiếu (Điều khoản chung)                                                                          Điều 408 – 409

THUỶ cước                                                                                                                  Điều 687 – 711
THUYỀN chủ                                                                                                                Điều 632 – 635
THUYỀN chủ (Đại lý trên bộ . . . )                                                                                Điều 664 – 670
THUYỀN đột                                                                                                                 Điều 795 – 801
THUYỀN tải (Khế ước) (Trách nhiệm theo khế ước . . . )                                          Điều 734 – 740
THUYỀN tải (Tín lực của khế ước . . . và tải hoá đơn.)                                              Điều 682 – 686
THUYỀN trưởng                                                                                                          Điều 640 – 663

TÍCH sản (Kết thúc khánh tận vì thiếu . . . )                                                                 Điều 948 – 949
TIỀN dự kim (Hối phiếu)                                                                                              Điều 948 – 949
TIỀN khánh tận (phân chia)                                                                                         Điều 982 – 984
TIỀN mua cửa hàng (Các sự ngăn chận số . . . )                                                      Điều 65 – 75
TIÊU sản (Kết thúc khánh tận vì không còn)                                                              Điều 950
TÍN lực của khế ước thuyền tải và tải hoá đơn                                                          Điều 682 – 686

TỐ cầu (Phương cách . . . án văn khánh tận và thanh toán tư pháp.)                      Điều 1020 – 1021
TỐ cầu (Phương pháp . . . chi phiếu)                                                                         Điều 523 – 528
TỐ cầu vì không được trả tiền (Hối phiếu)                                                                 Điều 450 – 462
TỐ quyền (Đặc quyền và . . . xin giải tiêu đoạn mại của người bán cửa hàng)        Điều 53 – 64
TỐ quyền thanh toán hải tồn                                                                                      Điều 793 – 794

TRẢ tiền chi phiếu                                                                                                       Điều 511 – 519
TRẢ tiền (Hối phiếu).                                                                                                   Điều 439 – 449
TRÁCH nhiệm của người chuyên chở                                                                       Điều 734 – 748
TRÁCH nhiệm theo khế ước thuyền tải                                                                      Điều 734 – 740
TRÁCH nhiệm theo tải hoá đơn                                                                                  Điều 741 – 748

TRÁI chủ (Các loại . . . và quyền lợi của họ trong vụ khánh tận)                                Điều 963 – 981
TRÁI chủ chia tiền                                                                                                       Điều 126 – 128
TRÁI chủ (Hải ước và liên hiệp . . . ) (Khánh tận)                                                       Điều 924 – 962
TRÁI chủ (liên hiệp) (Khánh tận).                                                                                Điều 951 – 962
TRÁI chủ (Quyền của các . . . đăng ký và ngăn chận xin tăng giá cạnh mại.)           Điều 76 – 80
TRÁI chủ (Quyền các . . . đăng ký và việc phát mại . . . )                                           Điều 106 – 115
TRÁI chủ có đặc quyền (Quyền xin tăng giá cạnh mại 1/10 của . . . )                        Điều 116 – 125
TRÁI quyền (kiểm tra) (Khánh tận)                                                                              Điều 914 – 923

TRỌNG mãi (Khế ước)                                                                                                Điều 914 – 923
TRỤ sở tại ngoại quốc (Hội cổ . . . )                                                                             Điều 315 – 319
TRUẤT quyền                                                                                                               Điều 1022 – 1038

TRUNG gian (Người . . . trong việc mua bán cửa hàng thương mại)                         Điều 103 – 105
TRỪNG phạt (Thương hội)                                                                                          Điều 320 – 331
TƯ pháp (Thanh toán)                                                                                                 Điều 996
TƯ pháp (Thanh toán) (Tổ chức thanh toán . . . )                                                       Điều 997 – 1005

V

VẬN tải hàng hoá trên biển                                                                                           Điều 671 – 748
VẬN tải (Khế ước) (Về sự thi hành . . . )                                                                      Điều 712– 733
VIỆT nam hoá tàu biển (Sự đăng ký và . . . )                                                                Điều 553– 564

       QUYỂN 1   *   QUYỂN 2   *   QUYỂN 3   *   QUYỂN 4   *   QUYỂN 5   

Switch mode views: