Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Happy Thanksgiving!

thanks

Tạ ơn Chúa _ hôm nay ta còn sống
Mắt còn nhìn , còn đọc được emails
Đời còn vui , đâu đến nỗi cô liêu
Thêm kiến thức , thêm từ tâm hỷ xả  !

Tạ ơn Thân hữu gần xa
Hàng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều
Emails nhận được bao nhiêu
Là bao tình cảm thương yêu chan hòa  !


T      is for being Thankful for so many things in our life.
H     is for the  Happy thoughts that carry us through each day.   
A     is for living in the United States of America with all the freedoms that we have.
N     is for the  New and old friends that we are fortunate to have.
K     is for the Kindness that we do to one another.
S     is for the Suffering and unpleasant things which strengthen us in the spiritual life.

G     is for the Great family and relatives whom we were fortunate to have had in our life.
I     is for the Interesting lessons that we have learned throughout the year.
V     is for the Voice that we have used to spread the words of God.
I     is for the Ideals that we were taught when we were growing up and that we still have
      today.
N   is for the New knowledge that we gain each day.
G   is for the Goodness that we find in the people whom we meet.

THANKSGIVING

T ... Tạ ơn mọi sự trên đời
H ... Hạnh thông phúc lộc đầy vơi mỗi ngày
A ... An  cư  Mỹ quốc vui thay
N ... Người tuy tứ xứ nhưng đầy thân quen
K ... Khoáng tâm , tử tế chẳng quên
S ... Sa  cơ , thất bại ... cũng nên vững lòng

G ... Gia đình , thân quyến vui đông
I ... Ít nhiều cũng học , gắng công nên người
V ... Vãi gieo Lời Chúa mọi nơi
I ... In  sâu tâm khảm , sáng ngời Thiện Chân
N ... Nhận thêm kiến thức xa gần
G ... Giữa nơi thiên hạ muôn vàn quý hay   !


Switch mode views: