Hàn Mặc Tử: Những nguồn thi cảm (2)

"Lạy Chúa Trời tôi, hãy ban cho tôi hằng hà sa số là ơn lành, ơn cả. Thơ tôi sẽ rất no, rất ớn, rất nư, trọng vọng như tài hoa, cao sang như nhân đức, chói chan vô vàn phúc lộc." (Hàn Mặc Tử)

hanmactu 3

Tin mới

Các tin khác