Hàn Mặc Tử: Trong trại cùi Qui Hòa (2)

Lậy Chúa Trời tôi! Hãy ban cho tôi hằng hà sa số là ơn lành, ơn cả... Thơ tôi sẽ rất no, rất ớn, rất nư, trọng vọng như tài hoa, cao sang như nhân đức, chói chang vô vàn phước lộc...

hanmactu 2

Tin mới

Các tin khác