Chúng đi buôn

 Chúng đi buôn, buôn tước, buôn quyền. Chúng đi buôn cho nước đảo điên. Chúng đi buôn, buôn núi, buôn non. Buôn tủi hờn, buôn cả giang sơn...

Các tin khác