Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tội?

mh co yeu hoaMột cô Giáo người Kinh giảng dạy ở một làng Thượng, thời gian sau cô mang bầu.

Hội Đồng Làng xét xữ hỏi cô Giáo:

- Xin cô Giáo cho biết cô có "bầu" với ai ?

Cô Giáo :

- Dạ chính là anh K. Rong Pleime.

Hội Đồng Làng :

- Anh K. Rong Pleime có nhận tội không?

K. Rong Pleime :

- Thưa không.

Hội Đồng Làng :

- Tội anh rành rành ra đó, sao không nhận?

- Thưa Hội Đồng: giết người mới có tội, còn tôi... "làm ra người" sao

gọi là có tội.

- ???

Switch mode views: