Có tật có tài

Mời các bạn xem để rồi sẽ ngả mũ phục ngừơi dàn bà không may thiếu cả hai cánh tay này, nhưng nhờ nghị lực, và tập luyện, bà ta làm đủ mọi việc hàng ngày, như người có 2 tay. Thật đáng khâm phục

Tin mới

Các tin khác