Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đoạn Trường Bảy Lăm

Khi gươm súng gãy mạt thờimh-tinh-linh
Nhờ ân phúc Chúa còn người yêu thương
Tuy chưa nên một thịt xương
Uẩn tàng luyến ái vấn vương lâu dài
Đi tù “nếm mật nằm gai”
Có em chăm sóc hoài hoài nuôi thăm
Em không rối ruột tơ tằm
Là người phụ nữ Miền Nam kiên cường
Cuộc đời dâu bể phong sương
Có nhau chìm nổi đoạn trường Bảy Lăm.

Switch mode views: