Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Anh Chạm Cửa Sổ

Quên làm sao được ngày này mh-nhin-nhau
Biết em thuở ấy dáng gầy tinh khôn
Anh ôm ngọc thể trao hôn
Tỏ tình cách thế vô ngôn ngọt ngào
Khi em hồi hộp thế nào
Thì tim anh cũng xôn xao mạch nguồn
Viết lời tình muốn kết hôn
Anh Chạm cửa sổ tâm hồn của em
Vào tù trong mắt nhung huyền
Khi tàu tuần thám sông Tiền phù sa.

Switch mode views: