Cây Cầu Sông Trăng

Nhà em cất bên kia sôngmh anh om em 
Đến thăm em lẽ nào không qua cầu
Cầu soi bóng nước sông sâu
Nhịp cầu thuận tiện sang chầu em mau
Nay cây cầu chẳng còn đâu
Ôi chao biến cố nhớ lâu, kinh hoàng!
Mìn quân giặc Cộng phá tan
Sông đêm ngâm mảnh trăng vàng lẻ loi
Trên sông thuyền vẫn ngược xuôi
Sang nhà em tất phải ngồi đò ngang.

Tin mới

Các tin khác