Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày 26 Tháng 10

Biết bao người còn nhớmh-ngay-26-thang-10
Ngày Hăm Sáu Tháng Mười
Đất nước ta rạng ngời
Pháp mất quyền bảo hộ!

Ngày Hăm Sáu Tháng Mười
Xóa bỏ nền Quân Chủ
Dân chọn bầu Nguyên Thủ
Ý dân là ý Trời!

Ngày Hăm Sáu Tháng Mười
Chính là ngày Quốc Khánh
Đầu Nội Các hùng mạnh
Tổng Thống Diệm tài ba!

Theo thể chế Cộng Hòa
Có Quốc Hội Hiến Pháp
Có tam quyền phân lập
Có Quốc Kỳ Quốc Ca!

Dân vui đời thái hòa
Nhân quyền của bá tánh
Có binh hùng tướng mạnh
Bảo vệ mọi giai tầng!

Hai, Tháng Chín, Bốn Lăm
Không phải là Quốc Khánh
Hồ Chí Minh ranh mãnh
Cướp chính quyền của dân.

Switch mode views: