Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xuân Vào Vùng Hành Quân

Hẳn rằng trời đã sang Xuânmh bon trang
Cây rừng hưng phấn mới đâm lộc chồi
Nhìn trăng xuyên lá cành rơi
Cùng bao lính chiến ngủ ngồi quanh ta
Dừng quân ở giữa rừng già
Ai không mơ nhớ về nhà xốn xang
Xuân vào vùng lính hành quân
Ta tương tư giọng oanh vàng đêm đêm
Một tuần về phép bên em
Em cằn nhằn phép không thêm nhiều ngày.

Switch mode views: