Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Rợp Bóng Cờ

RỢP BÓNG CỜ
 
           Quang phục quê-hương mãi ngóng chờ,
           Ai người dân Việt há làm ngơ ?
           Xua tan giặc Cộng hằng ao ước,
           Tô lại giang-sơn thỏa giấc mơ.
            Anh vẫn bền gan mài kiếm báu,
           Chị luôn vững dạ tải văn thơ*
           Hà-Hồi trống giục mùa Xuân mới,
           Ngày ấy non-sông RỢP BÓNG CỜ.
 
                         Lệ-Khanh
                     Quốc Hận 2015
 
* Văn dĩ tải đạo
Switch mode views: