Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

HÒN VỌNG PHU

mh bao hon

 

 

 

 

 望 夫 石

望 夫 處
江 悠 悠
化 為 石
不 回 頭
山 頭 日 日 風 和 雨
行 人 歸 來 石 應 語

王 建

Vọng phu thạch

Vọng phu xứ
Giang du du
Hóa vi thạch
Bất hồi đẩu
Sơn đầu nhật nhật phong hòa vũ
Hành nhân quy lai thạch ứng ngữ

Vương Kiến (751 - 835)

Bản dịch của Trần Quốc Bảo

Hòn Vọng Phu

Trơ trơ đứng đó ngóng chồng
Xa xa cuồn cuộn dòng sông vô tình
Nàng thành tượng đá kiên trinh
Dãi dầu năm tháng hy sinh chẳng về
Đầu non mưa gió não nề
Chàng về, hẳn đá hả hê reo mừng!

               Trần Quốc Bảo
            Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Switch mode views: