Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ví Em Ngày Hạ Được Chăng?

 Shall I Compare Thee To A Summer’s Day? 2.-Scarlett-Johansson 1
 
Shall I compare thee to a summer's day?
 Thou art more lovely and more temperate:
 Rough winds do shake the darling buds of May,
 And summer's lease hath all too short a date:
 Sometimes too hot the eye of heaven shines,
 And often is his gold complexion dimmed;
 And every fair from fair sometimes declines,
 By chance, or nature's changing course, untrimmed;
 But thy eternal summer shall not fade,
 Nor lose possession of that fair thou ow'st;
 Nor shall Death brag thou wand'rest in his shade,
 When in eternal lines to time thou grow'st:
 So long as men can breathe or eyes can see,
 So long lives this, and this gives life to thee.

 William Shakespeare
 (1564-1616)

 Ví Em Ngày Hạ Được Chăng?

 Ví Em ngày hạ được chăng?
 Khi Em duyên dáng, dịu dàng phần hơn:
 Tháng Năm gió lộng từng cơn
 Nụ hoa lay động, hạ buồn qua mau
 Vừng dương gay gắt non đầu
 Nắng vàng vương áng mây sầu lấp che;
 Đẹp kia rồi cũng tàn đi,
 Xoay vần con tạo có chi trường tồn;
 Riêng Em hạ rực rỡ luôn,
 Nét hoa mặn phấn, tươi son bội phần,
 Xá chi bóng dáng tử thần,
 Khi Em ngự trị trong vần thơ ta;
Còn nhìn, còn thở, còn mơ,
Thơ còn vọng mãi, khó mờ dáng Em.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 (chuyển ngữ)

Switch mode views: