Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

VIỆT NAM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Việt Nam của người Việt Nammh-map-viet-nam
Biên thùy phía Bắc, Nam Quan, giáp Tầu
Xuôi nam, đến Mũi Cà Mâu
Ngoài khơi, các đảo thuộc châu thổ nhà:
Phú Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa
Hiển nhiên, một cõi sơn hà Việt Nam

Việt Nam của người Việt Nam
Mà nay, lũ Cộng, gian tham cầm quyền
Bán Biển, Đảo ; bán Cao nguyên
Bán Đặc khu, lấy bạc tiền chia nhau
Đứa nào nay cũng sang, giầu
Hại dân, phản Nước!  dâng Tầu đất đai!

Việt Nam của người Việt Nam
Không cho Cộng sản, bán giang san nhà!
Toàn dân, từ trẻ đến già
Một lòng ái quốc, chúng ta xuống đường!
Tấc đất, là tấc máu xương
Quyết lòng gìn giữ Quê Hương vẹn toàn!

Việt Nam của người Việt Nam
Xuống đường giữ Nước, nào cam tội gì?
Cớ sao Đảng chận đường đi?
Cớ sao Đảng đánh, khác chi đòn thù?
Cớ sao bắt dân bỏ tù?
- Rõ ràng Cộng sản : kẻ thù của dân !!!

Việt Nam của người Việt Nam
Xuống đường ta giữ vẹn toàn núi sông
Hiên ngang nòi giống Tiên Rồng
Hi sinh vì Nước, quyết không sợ gì
Trước cơn Tổ Quốc lâm nguy
Vùng lên giữ vững biên thùy Việt Nam!

                           Trần Quốc Bảo
                      Richmond, Virginia

Switch mode views: