Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

NÉT SỬ VÀNG: “21 Lê Lai, 22 Lê Lợi”

mh-le-loi

 

 

 

 


Dòng Sử Việt sáu trăm năm về trước
Khi Nước ta còn lệ thuộc nước Tầu
Có điền chủ miền Thanh Hóa rất giầu
Thường cứu giúp kẻ nghèo hèn cơ cực   

Ai nấy xa gần, một lòng kính phục
Ngài, tên là Lê Lợi, đất Lam Sơn
Thấy giặc tàn ác,  rất đỗi căm hờn
Quyết bày tỏ chí hào hùng quật khởi   

Bèn tự xưng Bình Định Vương Lê Lợi
Truyền Hịch khắp nơi, kể tội quân Minh  
Rồi dấy binh ở tại núi Chí Linh
Dân nức lòng hưởng ứng lời hiệu triệu    

Các tướng tài như Lê Thạch, Lê Liễu
Rèn luyện hùng binh, chiến thuật tinh vi
Trận đầu xuất quân, đại thắng Mã Kỳ
Trận kế tiếp, giết Nguyễn Sào, tướng giặc   

Tiếng tăm vang lừng, từ Nam chí Bắc
Khiến quân Tầu bị nhục nhã, hoảng kinh
Chúng bèn kéo quân vây kín Chí Linh
Quyết bắt sống Bình Định Vương Lê Lợi      

Trong thế nguy, Vương bèn lên tiếng hỏi
- Hỡi chư tướng, ai dám noi gương xưa
Làm Kỷ Tín, liều thân giả dạng vua
Cứu Hán Cao Tổ thoát vòng vây khốn?    

Vương vừa dứt lời; Lê Lai từ tốn
Qùi gối thưa: - Tiểu tướng nguyện hi sinh
Rồi nhận áo bào, lên voi xuất binh
Xông ra trận, để giặc Minh bắt giết   

Nhờ đó, Lê Lợi thóat vòng xây xiết
Tám năm sau, cuộc khởi nghĩa  thành công    
Dẹp tan giặc Minh, bình trị non sông
Lê Lợi lên ngôi: Vua Lê Thái Tổ     

Ngài là vị Vua anh minh đức độ
Chăm lo việc Nước, gần dân, thương dân
Đặc biệt Ngài hằng ghi nhớ trọng ân
Thuở trước Lê Lai xả thân cứu Chúa    

Ngài ví như,  được tái sinh lần nữa
Trọng Lê Lai, ngang phụ mẫu sinh thành
Nên di chúc đã truyền lại rành rành
-“ Húy nhật, phải giỗ Lê Lai trước Trẫm!”     

Thái Tổ băng hà ngày 22 tháng 8
Toàn con dân đã chẳng dám quên lời
Công Ngài cứu Nước, gương sáng ngởi ngời
Lòng Ngài ân nghĩa, đức cao vời vợi     

“Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi”
Hậu thế hân hoan gợi nét Sử Vàng!  

                     Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: