Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

BÀI THƠ CÓ 32 CÁCH ĐỌC : HẬN BUỒN CHIẾN BẠI ??!!

Nhân Tháng Tư Quốc Hận, lòng nhớ đến ngày 30-4-1975 Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà phải đầu hàng trong tức tưởi và ô nhục, nên sáng tác bài thơ này, kính mời chư vị cùng đọcmh-han-buon
Khởi đầu chỉ là một bài thơ Lục Bát bình thường với 8 câu, 56 chữ :

      Hận buồn chiến bại cờ rơi,
Giáp binh súng gãy, chôn vùi thảm thương ?!
      Rã tan đồn lũy xác tàn,
Mịt mờ mưa gió, hờn mang tủi rầu.
      Tả tơi, đau xót, mộng sầu,
Nỗi đời mất nước ?... nát nhầu lòng tơ !
      Máu tuôn khóc lạnh hồn thơ,
Lệ trào nhục quốc, thẫn thờ trí… thân !

         Từ 56 chữ của bài Lục Bát trên, được sắp xếp thành 1 bài Thất Ngôn Bát Cú Thuận Nghịch Độc, cùng 6 bài Thất Ngôn Bát Cú không Thuận Nghịch Độc, 6 bài Thất Ngôn Tứ Tuyệt, 2 bài Song Thất Lục Bát và 4 bài Lục Bát, tất cả đều có cùng một tựa đề là “Hận Buồn Chiến Bại” như sau :
A.- Bài Thất Ngôn Bát Cú Thuận Nghịch Độc :
Đọc Xuôi :
Tơ lòng thảm lệ máu trào tuôn,                
Nước mất đời thương nỗi hận buồn.
Mờ mịt gió tàn thân bại chiến,
Tả tơi mưa lạnh xác vùi chôn.
Cờ rơi khóc tủi rầu binh giáp,               
Súng gãy hờn đau xót lũy đồn.          
Thờ thẫn trí sầu mang nhục quốc,
Thơ nhầu nát mộng rã tan hồn !  
Đọc Ngược :
Hồn tan rã mộng nát nhầu thơ,     
Quốc nhục mang sầu trí thẫn thờ !
Đồn lũy xót đau hờn gãy súng,    
Giáp binh rầu tủi khóc rơi cờ !    
Chôn vùi xác lạnh mưa tơi tả,
Chiến bại thân tàn gió mịt mờ !
Buồn hận nỗi thương đời mất nước,
Tuôn trào máu lệ thảm lòng tơ !
B.- Các Bài Thất Ngôn Bát Cú Không Thuận Nghịch Độc, Và Các Bài Thất Ngôn Tứ Tuyệt, Song Thất Lục Bát Cùng Các Bài Lục Bát :
Bài  “Thất Ngôn Bát Cú 01” :
Trào tuôn lệ máu, nát nhầu thơ,
Mất nước hờn mang, trí thẫn thờ.
Chiến bại thân tàn, đau gãy súng,
Vùi chôn xác lạnh, thảm rơi cờ.
Giáp binh rầu khóc, mưa tơi tả,
Đồn lũy sầu thương, gió mịt mờ.
Quốc nhục nỗi buồn, đời tủi hận,
Hồn tan mộng rã, xót lòng tơ !
Bài “Thất Ngôn Bát Cú 02” :
Thương đời mất nước, lệ trào tuôn,
Máu hận nhầu thơ, khóc nỗi buồn.  
Súng gãy hờn đau, thân chiến bại ?!
Cờ rơi thảm tủi, xác vùi chôn !
Mịt mờ lạnh gió, rầu binh giáp,
Tơi tả tàn mưa, xót lũy đồn.
Nhục quốc sầu mang, thờ thẫn trí,
Lòng tơ mộng rã, nát tan hồn !                                                                
Bài  “Thất Ngôn Bát Cú 03” :
Máu hận lòng tơ, nát mộng hồn,
Đời mang nhục quốc, lệ trào tuôn.
Cờ rơi xót tủi, nhầu binh giáp,
Súng gãy rầu tan, rã lũy đồn.
Tơi tả gió tàn, thân chiến bại,
Mịt mờ mưa lạnh, xác vùi chôn.
Thẫn thờ nước mất, thơ hờn khóc,
Thương nỗi sầu đau, trí thảm buồn !
Bài “ Thất Ngôn Bát Cú 04” :
Nước mất lòng thương, rã mộng thơ,
Tuôn trào máu hận, nỗi nhầu tơ.
Thân tàn chiến bại, mưa tơi tả,
Xác lạnh vùi chôn, gió mịt mờ.
Sầu lũy xót đồn, đau gãy súng ,                               
Hờn binh tủi giáp, thảm rơi cờ.
Đời rầu nhục quốc, hồn tan nát,  
Lệ khóc buồn mang, trí thẫn thờ !
Bài  “Thất Ngôn Bát Cú 05” :
Tan đời hận quốc, lệ tuôn rầu,
Chiến bại buồn mang, mộng nát nhầu.
Mờ mịt gió vùi, chôn xác lạnh,
Tả tơi mưa thảm, khóc thơ sầu.
Giáp binh súng gãy, hồn thương xót,
Đồn lũy cờ rơi, máu nhục trào.
Nước mất tủi hờn, thờ thẫn trí,
Thân tàn, tơ rã, nỗi lòng đau !
Bài  “Thất Ngôn Bát Cú 06” :                                                  
Nước mất, hồn thương nỗi trí rầu,
Tan đời nhục quốc, xót lòng đau.
Giáp binh súng gãy, thơ buồn khóc ,
Đồn lũy cờ rơi, lệ tủi trào.
Tơi tả gió vùi, chôn xác lạnh,
Mịt mờ mưa thảm, rã tơ sầu.
Thẫn thờ mang hận, hờn tuôn máu,
Chiến bại tàn thân, mộng nát nhầu !
Bài  “Thất Ngôn Tứ Tuyệt 01” :
Mất nước đời tan, lệ tủi hờn,          
Trí rầu nhục quốc, máu trào tuôn.        
Cờ rơi súng gãy, thân tàn khóc,
Xác lạnh vùi chôn, xót lũy đồn.
                    000
Tả tơi gió thảm, mưa mờ mịt,                
Nhầu nát lòng tơ, rã mộng hồn.                  
Binh giáp thẩn thờ, đau chiến bại,
Sầu mang thương hận, nỗi thơ buồn !
Bài  “Thất Ngôn Tứ Tuyệt 02” :
Đồn lũy cờ rơi, mộng nát nhầu,                  
Giáp binh gãy súng, nỗi hờn đau.
Vùi chôn xác rã, mưa mờ mịt,
Chiến bại tàn thân, gió thảm sầu.
                    000
Nước mất thẫn thờ, mang hận xót,
Tơ lòng máu lệ, khóc trào tuôn.
Tan đời nhục quốc, rầu thương trí,
Tơi tả hồn thơ, lạnh tủi buồn !               
 Bài  “Thất Ngôn Tứ Tuyệt 03” :                                                  
Xót thương nhục quốc, nát hồn thơ,
Súng gãy rầu đau, trí thẫn thờ.
Giáp binh đồn lũy, mưa tơi tả,
Xác lạnh vùi chôn, gió mịt mờ.
                   000
Máu lệ trào tuôn, buồn mất nước,
Đời tan mộng rã, thảm nhầu tơ.
Hờn khóc lòng mang, sầu nỗi hận,
Thân tàn chiến bại, tủi rơi cờ !
Bài  “Thất Ngôn Tứ Tuyệt 04” :    
Hồn thơ mất nước, trào tuôn máu,
Lệ xót buồn thương, mộng nát nhầu.
Giáp binh súng gãy, tan đồn lũy,
Chiến bại vùi chôn, xác rã sầu.
                   000
Tơ lòng khóc tủi, cờ rơi hận,
Nhục quốc rầu đau, trí thẫn thờ.
Thân tàn, lạnh nỗi mưa tơi tả,
Đời thảm hờn mang, gió mịt mờ !
Bài  “Thất Ngôn Tứ Tuyệt 05” :    
Giáp binh gãy súng, đời đau xót,
Tơi tả hồn thơ, gió lạnh rầu.
Cờ rơi chiến bại, mưa mờ mịt,
Nước mất vùi chôn mộng rã nhầu.
                    000
Quốc nhục hờn mang, thờ thẫn trí,   
Tơ lòng nỗi hận, máu trào tuôn.         
Lũy đồn tan nát, tàn thân xác,              
Khóc tủi sầu thương, lệ thảm buồn !  
Bài  “Thất Ngôn Tứ Tuyệt” 06 :    
Trào tuôn máu hận, tủi lòng tơ,  
Quốc nhục, rầu mang trí thẫn thờ.
Lũy đồn tơi tả, đời đau xót,   
Chiến bại cờ rơi, gió mịt mờ.    
                     000
Giáp binh gãy súng, vùi chôn xác,
Lệ thảm hờn thương, mộng rã nhầu.
Khóc nỗi hồn thơ… buồn mất nước,
Thân tàn, mưa lạnh nát tan sầu !  
Bài  “Song Thất Lục Bát” 01 :
Cờ rơi thảm, giáp binh thân nát,                 
Lũy đồn tan, nước mất đau thương.          
Lòng tơ lạnh tủi sầu mang,                        
Tả tơi súng gãy, xác tàn vùi chôn !         
                      000                                        
Rầu nhục quốc, trí hồn thờ thẫn,          
Rã nhầu thơ, máu hận trào tuôn.         
Mịt mờ mộng xót lệ buồn,                     
Khóc đời chiến bại, nỗi hờn gió mưa !  
Bài  “Song Thất Lục Bát” 02 :
Buồn chiến bại, trí hồn thờ thẫn,
Giáp binh rầu, khóc hận trào tuôn.
Lệ nhầu tan nát lũy đồn,
Cờ rơi súng gãy, vùi chôn xác tàn !
                      000                                        
Thân mất nước, xót đời mộng rã,     
Nỗi đau thương, tơi tả máu thơ.
Tủi hờn lạnh thảm lòng tơ,           
Sầu mang nhục quốc, mịt mờ gió mưa !
Bài  “Lục Bát” 01 :                                             
Giáp binh súng gãy cờ rơi,
Hận buồn chiến bại tả tơi xác tàn.
Máu tuôn đồn luỹ rã tan,
Vùi chôn thân trí hờn mang tủi rầu !
Lệ trào nhục quốc mộng sầu,
Mịt mờ mưa gió xót đau thẫn thờ.
Thảm thương khóc lạnh lòng tơ,
Nỗi đời mất nước hồn thơ nát nhầu !
Bài  “Lục Bát” 02 :                                               
Tả tơi chiến bại rơi cờ,
Nỗi tan đồn lũy, mịt mờ gió mưa.
Giáp binh hồn trí thẫn thờ,
Xót thương súng gãy, lòng tơ nát sầu !
Chôn vùi thân xác hận đau,
Tàn đời mất nước, máu trào lệ tuôn.
Mang rầu nhục quốc tủi hờn,
Khóc nhầu mộng rã, lạnh buồn thảm thơ !
Bài  “Lục Bát” 03 :                                            
Gió mưa tơi tả mịt mờ,
Khóc buồn chiến bại, rơi cờ hận đau.   
Giáp binh súng gãy lạnh rầu,
Rã tan đồn lũy, nát nhầu lòng tơ.      
Chôn vùi thân xác thẫn thờ,  
Tủi đời nước mất, hồn thơ mộng tàn,   
Nỗi hờn nhục quốc xót mang,
Trào tuôn máu lệ, trí thương thảm sầu !            
Bài  “Lục Bát” 04 :
Thương đời súng gãy rơi cờ,                          
Giáp binh chiến bại ?  lòng tơ thảm rầu !    
Đồn tàn, lũy nát, xót đau,                                 
Chôn vùi xác lạnh, rã nhầu mộng thơ.       
Tả tơi mưa gió mịt mờ,                                     
Nỗi buồn nước mất, thẫn thờ lệ tuôn.         
Trí sầu nhục quốc tan hồn,
Khóc trào máu hận, thân hờn tủi mang !
C.- CÁC CÁCH ĐỌC :
      Từ Hai Bài Đầu “Hận Buồn Chiến Bại” Đọc Xuôi, và Đọc
      Ngược, Xin Trình Bày Thêm 30 Cách Đọc Nữa Như Sau :                                     
HẬN BUỒN CHIẾN BẠI ??!!
Cách 1.- Đọc Xuôi :
Tơ lòng thảm lệ máu trào tuôn,                
Nước mất đời thương nỗi hận buồn.
Mờ mịt gió tàn thân bại chiến,
Tả tơi mưa lạnh xác vùi chôn.
Cờ rơi khóc tủi rầu binh giáp,               
Súng gãy hờn đau xót lũy đồn.          
Thờ thẫn trí sầu mang nhục quốc,
Thơ nhầu nát mộng rã tan hồn !                                                            
Cách 2.- Đọc Ngược :
Hồn tan rã mộng nát nhầu thơ,     
Quốc nhục mang sầu trí thẫn thờ !
Đồn lũy xót đau hờn gãy súng,    
Giáp binh rầu tủi khóc rơi cờ !    
Chôn vùi xác lạnh mưa tơi tả,
Chiến bại thân tàn gió mịt mờ !
Buồn hận nỗi thương đời mất nước,
Tuôn trào máu lệ thảm lòng tơ !
Cách 3.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi, thành
Thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :
Tơ lòng thảm lệ…
Nước mất đời thương…
Mờ mịt gió tàn…
Tả tơi mưa lạnh…!
         000
Cờ rơi khóc tủi…
Súng gãy hờn đau…
Thờ thẫn trí sầu…
Thơ nhầu nát mộng…!
Cách 4.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi như Cách 3,  
               nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 chữ :
Tơ lòng…
Thảm lệ…
Nước mất…
Đời thương…
Mờ mịt…
Gió tàn…
Tả tơi…
Mưa lạnh…!
Cờ rơi…
Khóc tủi…
Súng gãy…
Hờn đau…
Thờ thẫn…
Trí sầu…
Thơ nhầu…
Nát mộng…!
Cách 5.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
               thành Thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :
Hồn tan rã mộng…
Quốc nhục mang sầu…
Đồn lũy xót đau…
Giáp binh rầu tủi…
           000
Chôn vùi xác lạnh…
Chiến bại thân tàn…
Buồn hận nỗi thương…
Tuôn trào máu lệ…!
Cách 6.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược, như Cách 5,  
               nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 chữ :
Hồn tan…
Rã mộng…
Quốc nhục…
Mang sầu…
Đồn lũy…
Xót đau…
Giáp binh…
Rầu tủi…
Chôn vùi…
Xác lạnh…
Chiến bại…
Thân tàn…
Buồn hận…
Nỗi thương…
Tuôn trào…
Máu lệ…!
Cách 7.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ 5 chữ :
Thảm lệ máu trào tuôn…
Đời thương nỗi hận buồn…
Gió tàn thân bại chiến…
Mưa lạnh xác vùi chôn…
Khóc tủi rầu binh giáp…
Hờn đau xót lũy đồn…
Trí sầu mang nhục quốc…
Nát mộng rã tan hồn…!
Cách 8.- Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, như cách 7,
                nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :
Thảm lệ…
Máu trào tuôn…
Đời thương…
Nỗi hận buồn…
Gió tàn…
Thân bại chiến…
Mưa lạnh…
Xác vùi chôn…
Khóc tủi…
Rầu binh giáp…
Hờn đau…
Xót lũy đồn…
Trí sầu…
Mang nhục quốc…
Nát mộng…
Rã tan hồn…!
Cách 9.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ 5 chữ :
Rã mộng nát nhầu thơ…
Mang sầu trí thẫn thờ…
Xót đau hờn gãy súng…
Rầu tủi khóc rơi cờ…
Xác lạnh mưa tơi tả…
Thân tàn gió mịt mờ…
Nỗi thương đời mất nước…
Máu lệ thảm lòng tơ…!
Cách 10.- Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, như Cách 9,
                 nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :
Rã mộng…
Nát nhầu thơ…
Mang sầu…
Trí thẫn thờ…
Xót đau…
Hờn gãy súng…
Rầu tủi…
Khóc rơi cờ…
Xác lạnh…
Mưa tơi tả…
Thân tàn…
Gió mịt mờ…
Nỗi thương…
Đời mất nước…
Máu lệ…
Thảm lòng tơ…!
Cách 11.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
                 thành Thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :
Lệ máu trào tuôn…
Thương nỗi hận buồn…
Tàn thân bại chiến…
Lạnh xác vùi chôn…
Tủi rầu binh giáp…
Đau xót lũy đồn…
Sầu mang nhục quốc…
Mộng rã tan hồn…!
Cách 12.- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi như Cách 11,  
                 nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ :
Lệ máu…
Trào tuôn…
Thương nỗi…
Hận buồn…
Tàn thân…
Bại chiến…
Lạnh xác…
Vùi chôn…
Tủi rầu…
Binh giáp…
Đau xót…
Lũy đồn…
Sầu mang…
Nhục quốc…
Mộng rã…
Tan hồn…!

Switch mode views: