Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quỳnh Hoa Tiếu

     Quỳnh Hoa Tiếu
Thích Tâm Châu (Thượng Tọa)  

      琼 花 笑      

      半 夜 琼 花 笑
      堂 中 香 繞 绕
      人 間 妨 醒 識
      覺 悟 真 微 曜

      释 心 珠 (上坐)

          Quỳnh Hoa Tiếu
mh-hoa-quynh-tieu
 


Bán dạ quỳnh hoa tiếu
Đường trung hương liêu nhiễu
Nhân gian phương tỉnh thức
Giác ngộ chân vi diệu

Thích Tâm Châu (Thượng Tọa)
Đề Thơ tại Tu Viện Sùng Nghiêm
           Ngày 17/8/2001

       Bản dịch của
nghiã đệ Trần Quốc Bảo,
      Richmond, Virginia

        Hoa Quỳnh Nở  
mh-hoa-quynh-no 

 

 

Nửa đêm quỳnh nở hoa
Hương tỏa thơm khắp nhà
Ai nấy đều tỉnh thức
Sự mầu nhiệm bừng ra

  Trần Quốc Bảo

Switch mode views: