Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

上海雲關 Thướng Hải Vân Quan

images

徐徐十級上山顛     Từ từ thập cấp thướng sơn điên
曾此遊觀熟後先     Tằng thử du quan thục hậu tiên
飄眇空中雲捧日     Phiếu miễu không trung vân phủng nhật
汪洋極處水連天     Uông dương cực xử thủy liên thiên
身心望仰憑穹壤     Thân tâm vọng ngưỡng bằng khung nhưỡng
氣象高深盎萬千     Khí tượng cao thâm áng vạn thiên
官分北南惟使命     Quan phận Bắc Nam duy sứ mệnh
勤劳容可答塵涓     Cần lao dung khả đáp trần quyên


ĐÈO HẢI VÂN

(Phóng tác theo ý bài ” THƯỚNG HẢI VÂN QUAN“
của Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc)

Lần lên mười bậc, mỏi chân trèo
Sau truớc kỹ càng chậm chạp leo
Nhìn dọc chập chùng mây chắn nắng
Trông ngang thăm thẳm nước bao đèo
Tâm hồn như thể non mềm mại
Thân xác tưởng chừng bé tẻo teo
Thương nỗi hai đầu chung một cảnh
Sớm hôm lam lũ khổ thân nghèo.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Switch mode views: