Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chưa Rửa Được Thù

Quoc-Han-chua-rua-duoc-thuChưa rửa được thù Quốc-Hận mang.
Bốn mươi năm đã lạnh-lùng sang.
Không mời lại tháng 4 đen tới,
Cảm thấy trĩu buồn nặng xốn-xang.
 
Triệu mốt anh em lính Cộng-Hòa (*)
Người nơi hải-ngoại kẻ quê nhà.
Đàng lo vật lộn đời lưu-lạc,
Phía tựa lao-tù máu lệ sa.
 
Càng thảm phần tư triệu chiến-binh (**)
Oai-hùng vị quốc đã hy-sinh.
Mà nay nghĩa-địa không nhang khói,
Còn bị xới đào thách hiển-linh.
 
Hôm nay, mong Hải-Lục Không-Quân,
Một phút thiêng-liêng tin tưởng cần.
Dưới lá cờ vàng 3 sọc đỏ,
Thành tâm tưởng-niệm các vong thân.
 
Và sau, xin Hải-Lục Không-Quân,
Đôi phút chị anh vấn cá-nhân.
Mình giúp được gì cho đất mẹ,
Trên đe dưới búa lũ hung thần ?
 
Hay chị, hay anh, trong lẫn ngoài,
Rẽ riêng, riêng rẽ chẳng đan tay.
Niềm tin phục-quốc càng lơ-đảng,
Nước mất hay còn chẳng đoái hoài ?
 
Rồi năm năm nữa sẽ qua mau.
Biên-Bản Thành-Đô án lệnh nào.
Hiệu-lực thi-hành theo ký-kết,
Việt-Nam vĩnh-viễn phụ-dung Tàu.
 
Xin khẩn gọi nhau, thúc giục nhau.
Mọi thành-phần, mọi giới đồng-bào.
Từ già chí trẻ cùng vùng dậy,
Bằng khiếp nhược hoài hận vạn sau.
 
Duy nhất con đường cứu quốc-gia.
Đứng lên diệt sạch lũ tà ma.
Tập-đoàn Cộng-Sản phường vong bản,
Dân-Chủ tái xây đất nước nhà.
 
TDT, APR-24-15
Ngô-Phủ
 
(*) Theo tài-liệu của Hoa-Kỳ thì QLVNCH có 1.100.000 Quân-nhân.
(**) Đúng ra là 243.000 tử-sĩ của QLVNCH, cũng theo tài-liệu của Hoa-Kỳ (khắc trên bia đá ở một công-viên của Phoenix, AZ).

Switch mode views: