Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tôi Yêu Giáo Xứ Thể Nhân

mh notre dame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đường sống đạo canh tân
Tôi yêu Giáo Xứ Thể Nhân vô ngần
Hậu sinh nòi giống da vàng
Ước mơ Giáo Xứ Chúa ban hình thành
Tôi yêu một Đấng Trọn Lành
Và yêu truyền thống ngọn ngành nước ta
Tôi yêu Giáo Hội Quê Nhà
Yêu nền văn hóa ngọc ngà Việt Nam
Tôi yêu Thánh Giá vinh quang
Yêu lời Chúa dạy vẹn toàn cao siêu
Tôi yêu ngọn tháp mỹ miều
Yêu hồi chuông đổ sớm chiều vọng vang
Tôi yêu mục tử hiên ngang
Tôi yêu Giáo Xứ yêu đoàn chiên ngoan.

Switch mode views: