Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cảm Hoài

anime kiem          

 

 

 

 

 

 

           述 懷

世 事 悠 悠 奈 老 何
無 窮 天 地 入 酣 歌
時 來 屠 釣 成 功 易
事去 英 雄 飲 恨 多
致 主 有 懷 扶 地 軸
洗 兵 無 路 挽 天 何
國 讐 未 報 頭 先 白
幾 度 龍 泉 帶 月 磨

          鄧 容

             Thuật Hoài

Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chủ hữu hào phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma

            Đặng Dung (1)

Bản dịch của Trần Quốc Bảo:

              Cảm Hoài

Thế cuộc đa đoan luống tuổi già
Say ca giữa đất trời bao la
Gặp thời đê tiện lên vênh váo
Lỡ vận anh hùng ngậm xót xa
Phò nước đã toan xoay địa trục
Gột bào chẳng lối tới thiên hà
Chưa đền nợ nước đầu nay bạc
Mài kiếm nhiều đêm trăng với ta

           Trần Quốc Bảo
        Richmond, Virginia

  Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(1) Đặng Dung, là một vị Tướng, văn võ toàn tài, làm quan vào thời Hậu Trần
(đời vua Trần Giản Định, và vua Trần Qúi Khoách, 1403-1413) - Vua Giản Định
giết hại cha ông, là Đặng Tất, nhưng ông vẫn một lòng ái quốc trung liệt, cầm quân
kháng giặc Minh xâm lược. Biết bao phen thắng bại, vào sinh ra tử. Cuối cùng thế
giặc quá mạnh, vận Nước suy vi, Vua Qúi Khoách và tướng Đặng Dung đều bị giặc
Tàu bắt, nhưng cả hai người đều nhảy xuống biển, tuẫn tiết cả.

 

Switch mode views: