Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TUYẾT MAI LÀ THẾ

Lời nói đầu về ý thơ: Chúa Xuân về, đem theo 2 Tiên Nữ là Bạch Tuyết và Mai Hoa; Hai nàng Tuyết và Mai tranh nhau ngôi vị “Nữ Hoàng Xuân”. Cả hai đều xinh đẹp tuyệt vời, khó bề tuyển định hơn thua. Đó là đề tài hấp dẫn mà các thi nhân tao đàn cổ kim, thường mượn để khai bút vào dịp đầu Xuân.

co nu hoang

 

 

 

 

 

 

 

TUYẾT MAI TẮC GIẢ

      雪 梅 作 者

梅 雪 爭 春 未 肯 降
騷 人 擱 筆 費 評 章
梅 須 遜 雪 三 分 白
雪 卻 輸 梅 一 段 香
有 梅 無 雪 不 精 神
有 雪 無 詩 俗 了 人
日 暮 詩 成 天 又 雪
與 梅 並 作 十 分 春

        盧 梅 坡

co mai vang

 

 

 

 

 

        TUYẾT MAI LÀ THẾ

Mai Tuyết tranh xuân vị khẳng hàng
Tao nhân các bút phí bình chương
Mai tu tốn Tuyết tam phần bạch
Tuyết khước du Mai nhất đoạn hương
Hữu Mai vô Tuyết bất tinh thần
Hữu Tuyết vô thi tục liễu nhân
Nhật mộ thi thành thiên hữu Tuyết
Dữ Mai tịnh tác thập phần xuân

              Lư Mai Pha

Bản dịch của Trần Quốc Bảo

        TUYẾT MAI LÀ THẾ
Tuyết Mai tranh chức Nữ Hoàng Xuân
Bút mực tao nhân khó định phần
Tuyết kém Mai mùi hương tuyệt diệu
Mai thua Tuyết sắc trắng vô ngần
Có Mai không Tuyết coi phàm tục
Có Tuyết không thơ cũng thiếu thần
Hạ bút đề thơ phơ phất tuyết
Thêm Mai hé nụ trọn tình xuân.

           Trần Quốc Bảo
        Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác giả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: