Sớ Táo Quân 2018 tố cáo tội ác cộng sản VN

Cha chả! giỏi cho bọn gian thương lợi dụng chính quyền, giỏi cho bọn móc nối móc tiền dân chúng, ta cho một búa là ba đầu sáu tay gì cũng chầu Diêm vương hết cho bây coi.

Các tin khác