Trình diễn đàn T'rưng và đàn Tỳ Bà

{youtube}_m-lgExA83s{youtube}

 

Các tin khác