Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh học sinh dưới nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa

 "Nhân bản", "dân tộc", và "khai phóng" là những nguyên tắc làm nền tảng cho triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa.

Switch mode views: