Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cái này Kụ Hồ có

* Lấy văn người làm văn mình, gọi là "đạo văn". Cái này Kụ Hồ có.mh-ku-ho-co
* Lấy thơ người làm thơ mình, gọi là "đạo thơ". Cái này Kụ Hồ có.
* Lấy vợ người làm vợ mình, gọi là "đạo tình". Cái này Kụ Hồ có.
* Cướp công lao chống Pháp của toàn dân VN, gọi là "đạo công". Cái này Kụ Hồ có.
* Dụ dỗ, gạt gẫm thanh niên ngoài Bắc vào chết ở chiến truờng miền Nam; dụ dỗ các cô gái trẻ sơn cuớc, nhẹ dạ, làm cho có bầu rồi bỏ, gọi là "đạo dụ". Cái này Kụ Hồ có.
* Ù ù cạc cạc mà vỗ ngực khoe "Anh văn hay hơn Mỹ", gọi là "đạo ù ù". Cái này Kụ Hồ có.
* Đem đất đai, biển, dâng hiến tụi Tàu, gọi là "đạo mù". Cái này Kụ Hồ có.
* Tổ tiên mình không thờ, đi thờ Mác-Lê, gọi là "đạo khùng". Cái này Kụ Hồ có.


Switch mode views: