Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chàng Là Ai

Chàng là con cái nhà aimh chang la ai
Mà sao bản mặt ba gai quá chừng
Gặp con nít chẳng nhịn nhường
Gặp con gái lại chặn đường ghẹo trêu
Coi chừng thiếp "dợt" một chiêu
Đừng có giỡn mặt mà tiêu " tán đường"
Nói cho anh biết tận tường
Chớ có xem thường nhi nữ à nghen
Tránh ra đừng có lèng èng
Hay là chàng muốn một phen để đời
Mặt chàng trôn cũng dễ coi
Mà sao ....quần lại lôi thôi thế này
Hình như hổng tắm hổm rày
Khá khen cho chàng có tài ở dơ.

Switch mode views: