Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Zô 100%

Chị em, ta cạn ly nàomh-mot-tram-phan
Hôm nay thể hiện: má đào không say
Đàn ông cứ tưởng mình hay
Chỉ biết ăn nhậu suốt ngày bê tha
Trong đầu cứ tưởng đàn bà
Chỉ biết cắm cúi việc nhà mà thôi
8 tháng 3 sắp tới rồi
Chúng ta hãy uống cho đời lên hương
Trăm phần trăm, uống khẩn trương
Hôm nay uống hết biết đường về nha
Chứng minh bản lĩnh đàn bà
Đàn ông phải gọi chúng ta anh hùng.

Switch mode views: