Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người

Đỉnh cao trí tuệ loài ngườimh-dinh-cao-tri-tue
Nên dân đầy đọa mãi đời hèn thôi
Đỉnh cao nên chóp bu ngồi
Nuốt cho đã, uống cho còi người dân
Đỉnh cao nên vét vơ dần
Cho dân khô đét chẳng cần ấm no
Đỉnh cao nên hét cho to
Rằng ta độc lập tự do chớ vào
Đỉnh cao nên mặt thớt nào
Cũng vênh váo cả, lệ trào dân đen
Đỉnh cao nên cướp đã thèm
Cho đời Lạc Việt tàn bên địa cầu
Đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh cao


Switch mode views: