Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thanh Thản

Thanh thản làm sao được Dũng ơimh-thanh-than
Mi  về  để  lại  khắp  nơi  nơi
Quan tham vơ vét   nhanh hoàn vốn
Lại nhũng hành dân  chóng có " mồi " !
Bán nước lắm nơi    toan chắc ghế
Buôn  dân mọi  chỗ   tính nhiều lời
Mười năm : ăn, phá, đầm đìa nợ !
Thanh thản làm sao được Dũng ơi ?!

                                       
      

Switch mode views: