Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THƠ LÝ BẠCH

Bản 1: 月minh là sáng ; Bản 2 : 看 khan là thấy, xem, coimh bach ly

(1) 靜 夜 思      (2) 靜 夜 思
床 前 明 月 光   牀 前 看 月 光
疑 是 地 上 霜   疑 是 地 上 霜
舉 頭 望 明 月   擧 頭 望 明 月
低 頭 思 故 鄉   低 頭 思 故 鄉

李 白 李 白

Diễn âm

(1)-. Tĩnh Dạ Tư (2)-. Tĩnh Dạ Tư
Sàng tiền minh nguyệt quang, Sàng tiền khán nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương. Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt, Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương. Đê đầu tư cố hương.

                     Lý Bạch Lý Bạch

Học giả Trần Trọng Kim cũng dùng bản 2 mà dịch ra thơ lục bát, nên đã dịch rất sát nghĩa (khán = chợt thấy) như sau

Đầu giường chợt thấy bóng trăng,
Mập mờ trên đất, ngỡ rằng sương sa.
Ngửng đầu trông vẻ gương nga,
Cúi đầu luống những nhớ nhà băn khoăn.
                      Trần Trọng Kim:

(Bản 2) Bản dịch của Trần Quốc Bảo – (thể ngũ ngôn- Đường luật)

     Tâm Sự Đêm Khuya
Thấy trăng soi trước giường
Ngỡ đất dâng màn sương
Ngước mặt nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.

               Trần Quốc Bảo
            Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: