Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trường Xưa Tháo Khoán

Thế gian nhất thất chục ngờmh-bon-lanh-dao
Một thằng ba X làm dơ lại Đỗ Mười
Ba Đình bè lũ đười ươi
Đi nhai đứng ngậm ngối cười mỉa nhân dân
Dở ngu lú dại lẫn đần làm sao cho sướng bản thân cái cửa mình
Mãn doanh ác quán Chí Minh
Tam thanh vô ác trọng hình bất tác chung
Cùng hung cực ác đờn thùng hung thần ác sát Dũng Hùng Trọng Sang ngang
Công thần kắt mệnh lão làng
Phì da bị thịt Việt gian Vẹm nằm vùng
Hậu giang liều ở Lai Vung
Tiền tiêu như nước trong khung rung Cái Bè
Mỗi năm đại hội nấu chè răn đe đổi cuốc bét nhè xẻng Mác Lê
Trường xưa tháo khoán đi B
Thượng vàng hạ cám bưng về cúng mả cha
Ba dời ăn bám Tầu Nga bây giò chiến lợi phẩm đề giúp anh em

Switch mode views: