Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thư Lenin Gửi Nguyễn Phú Trọng

  mh-thư-le-nin      

 

 

 

 

 

        

 

 

         Nơi nơi chúng hạ bệ ta
         An Nam vẫn cứ được ca ngợi hoài
         Chỗ cao ta - Mác cùng ngồi
         Các con khấn vái tám ngày bẩy đêm
         Thỏa lòng ta quá , Trọng con !
         Tìm đâu ra đứa thảo thơm như mày
         Mác - Lê con rất là say
         ĐẠI NGU BANG CHỦ - danh này của con
         Thế gian thay đổi không  yên
         Mà con KIÊN ĐỊNH khá khen hơn người !
         Làm nên trận đấu vừa rồi
         Cái danh TRỌNG LÚ - có hồi phân vân
         Nhưng ngôi cao vẫn giữ phần
         Là  con  đang  đến  rất  gần  với  ta
         Bảy tư năm của nước Nga *
         An Nam sẽ thế... chẳng xa xôi gì
         Hẹn con ngày gặp . Ta đi !

Switch mode views: