Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiều Phu Xuống Núi

Từ khi em học đại làm công nhân đại học “cu li” Ba Tầumh-tieu-phu
Từ khi dân chủ đổi màu
Cẩn như đày tớ Thị Mầu cử nhân
Bất minh mắt thịt người Trần Dân Tiên thiếu tá dâm thần Hồ Quang
Tập Chương Phúc Kiến hôn làng chị em ta phải khăn tang lên đàng
Biểu tình đả đảo hán gian
Trung hoa cóc tía trong hang Tất Thành
Lập trình Ái Quốc Việt gian Nông Xuân lãnh tụ thọ Vàng hiếp em
Ba đình chính trị cà rem trung ương chấm mút Cu Ba Bắc Hàn
Mậu Thân một giải khăn tang
Nhã Ca Trần Đỉnh sói lang Đèn Cù
Từ khi Bác cháu Chú Thu Trường Chinh Lê Duẩn Xuân Khu tạm vồ
Bỏ săn sắt bắt con rô Cát Thành Long chết hồ đồ chính mo
Sợ nông dân sẽ đào mồ
Tống Văn Sơ sớ tung hô thiên triều
Ngư ông đắc lợi vét niêu tiều phu xuống núi vác rìu chặt cây
TÂM THANH

Switch mode views: