Bài thơ Thằng Bờm: Pác Hồ và Pác Mao

Bác Hồ có đảo Hoàng Samh-ho-va-mao
Bác Mao xin đổi ba làng chín châu
Hồ rằng Hồ chẳng lấy châu
Bác Mao xin đổi 1 xâu hột xoàn
Hồ rằng Hồ chẳng lấy xoàn
Bác Mao xin đổi 1 ngàn xe tăng
Hồ rằng Hồ chẳng lấy tăng
Bác Mao xin đổi năm trăm tấn mìn
Hồ rằng Hồ chẳng lấy mìn
Bác Mao xin đổi Tuyết Minh…Hồ cười


Tin mới

Các tin khác