Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phong Kiến và Cộng Sản

Bác Sĩ Tôn Thất Tùng rất được trọng vọngmh-dan-lam-bao
Bởi "Bác" Hồ và Cộng đảng Dzịt Lam.
Một ngày kia qua Pháp Quốc họp bàn
Về Y Khoa, được truyền thông phỏng vấn:
"Cộng Sản rất kỵ quan lại, phong kiến,
Sao Bác Sĩ lại được chúng tin dùng?
Dòng Tôn Thất, ngoài ông, còn ai không
Mà Cộng Sản cũng tin dùng như thế?"
Bác Sĩ Tôn Thất Tùng cười: "Có chứ!
Dòng họ tôi được bổ dụng khắp nơi:
Bộ Công An, Tôn Thất Đức trông coi.
Tôn Thất Tín, Bộ Ngoại Giao nắm giữ.
Bộ Lao Động, Tôn Thất Nghiệp làm chủ.
Bộ Xây Dựng, Tôn Thất Phá cầm đầu.
Bộ Kinh Tế, Tôn Thất Thoát, Thất Thâu,
Tổng , Thứ Trưởng, đang cùng nhau cầm trịch.
Tôn Thất Hậu chủ trì Bộ Kế Hoạch.
Bộ Chính Trị, Tôn Thất Sách ôm rồi.
Bộ Nông Nghiệp, Tôn Thất Thu giữ chơi.
Ban Tôn Giáo do hai người chỉ đạo:
Tôn Thất Vô, Tôn Thất Thần nắm ráo.
Bộ Giao Thông, Tôn Thất Bế chỉ huy.
Bộ Quốc Phòng, Tôn Thất Bại chóp bu.
Bộ Trưởng Lâm Nghiệp là Tôn Thất Hoả.
Tôn Thất Trinh điều hành Hội Phụ Nữ
Còn có Tôn Thất Tiết phụ thêm vào.
Vài người khác cũng tỏa sáng như sao.
Tôn Thất Học được "Bác" giao Giáo Dục.
Người cuối cùng giữ vị trí cao nhất
Bộ Tín Dụng là cậu nhóc họ tôi,
Tôn Thất Láo, dù tuổi mới đôi mươi!

CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
11/04/2015

Switch mode views: