Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiếng Việt Mến Yêu

TIẾNG VIỆT MẾN YÊU

 

A.- Với 56 chữ: Có thể sắp xếp các câu để làm thành

5 bài thơ “Thất Ngôn Bát Cú Thuận Nghịch Độc”

với tựa đề “Tủi Phận Đài Chương” như sau :

 

TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 01

Đọc Xuôi :

Chương đài phận tủi hận tàn đời,    

Khổ lụy lòng đau khóc rã rời.              

Sương gió lạnh sầu hoa nhụy úa,        

Phấn son buồn phủ nắng mưa vùi.          

Gương phiền bóng rũ hồn tan nát,      

Mệnh trách thân chìm mộng tả tơi.      

Hương sắc lỡ duyên tình đoạn đứt,    

Thương hờn nỗi thảm lệ đầy vơi !        

                                                                        

Đọc ngược :

Vơi đầy lệ thảm nỗi hờn thương,          

Đứt đoạn tình duyên lỡ sắc hương.      

Tơi tả mộng chìm thân trách mệnh,      

Nát tan hồn rũ bóng phiền gương.        

Vùi mưa nắng phủ buồn son phấn,          

Úa nhụy hoa sầu lạnh gió sương.          

Rời rã khóc đau lòng lụy khổ,                

Đời tàn hận tủi phận đài chương !

 

TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 02

Đọc xuôi :

Đời hờn hận lỡ phận đài chương,

Thảm nỗi đau sầu lạnh gió sương.

Rời rã mệnh tan hồn nát mộng,

Tủi phiền thân trách bóng buồn gương.

Vùi mưa nắng rũ chìm son phấn,

Úa nhụy hoa tàn phủ sắc hương.

Tơi tả khóc duyên tình đoạn đứt,

Vơi đầy lệ khổ lụy lòng thương !

 

Đọc Ngược :

Thương lòng lụy khổ lệ đầy vơi,

Đoạn đứt tình duyên khóc tả tơi.

Hương sắc phủ tàn hoa nhụy úa,

Phấn son chìm rũ nắng mưa vùi.

Gương buồn bóng trách thân phiền tủi,

Mộng nát hồn tan mệnh rã rời.

Sương gió lạnh sầu đau nỗi thảm,

Chương đài phận lỡ hận hờn đời !

                                                                        

TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 03

Đọc xuôi :

Thương lòng nỗi hận khóc đầy vơi,

Khổ lụy buồn thân mệnh rã rời.

Gương tủi bóng hờn son sắc úa,

Nắng phiền mưa trách phấn hoa vùi.

Hương chìm nhụy rũ hồn tan nát,

Mộng lỡ tình đau lệ tả tơi.

Sương gió phủ sầu duyên đoạn đứt,

Chương đài phận thảm lạnh tàn đời !

 

Đọc Ngược :

Đời tàn lạnh thảm phận đài chương,

Đứt đoạn duyên sầu phủ gió sương.

Tơi tả lệ đau tình lỡ mộng,

Nát tan hồn rũ nhụy chìm hương.

Vùi hoa phấn trách mưa phiền nắng,

Úa sắc son hờn bóng tủi gương.

Rời rã mệnh thân buồn lụy khổ,

Vơi đầy khóc hận nỗi lòng thương !

 

TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 04

Đọc Xuôi :

Chương đài lệ rũ hận đầy vơi,

Đoạn đứt tình tan khóc rã rời.

Hương nhụy phủ sầu son phấn tủi,

Sắc hoa tàn úa nắng mưa vùi.

Gương phiền mộng lỡ thân hờn lụy,

Bóng trách hồn đau mệnh tả tơi.

Sương gió lạnh chìm duyên phận nát,

Thương lòng nỗi khổ thảm buồn đời !

 

Đọc Ngược :

Đời buồn thảm khổ nỗi lòng thương,

Nát phận duyên chìm lạnh gió sương.

Tơi tả mệnh đau hồn trách bóng,

Lụy hờn thân lỡ mộng phiền gương.

Vùi mưa nắng úa tàn hoa sắc,

Tủi phấn son sầu phủ nhụy hương.

Rời rã khóc tan tình đoạn đứt,

Vơi đầy hận rũ lệ đài chương !

 

TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 05

Đọc Xuôi:

Thương buồn nỗi thảm hận tình đời,                    

Đứt đoạn lòng đau khóc tả tơi.        

Hương sắc úa sầu hoa nhụy rũ,

Nắng mưa chìm phủ phấn son vùi.        

Gương hờn bóng trách hồn tan nát,              

Mộng lỡ thân phiền mệnh rã rời.            

Sương gió lạnh tàn duyên lụy khổ,

Chương đài phận tủi lệ đầy vơi !

 

Đọc Ngược :

Vơi đầy lệ tủi phận đài chương,

Khổ lụy duyên tàn lạnh gió sương.

Rời rã mệnh phiền thân lỡ mộng,

Nát tan hồn trách bóng hờn gương.

Vùi son phấn phủ chìm mưa nắng,

Rũ nhụy hoa sầu úa sắc hương.

Tơi tả khóc đau lòng đoạn đứt,

Đời tình hận thảm nỗi buồn thương !

 

B.- Ngoài ra còn có thể dùng 56 chữ này làm thêm 8 bài Thất Ngon

   Bát Cú khác, cùng một số các bài Tứ Tuyệt, Song Thất Lục Bát,

     và Lục Bát. Mỗi bài đều tạm cho “tựa đề” để dễ dàng phân biệt.

 

Bài “Bát Cú 1: Hận Lòng Lụy Thảm.

Hận lòng lụy thảm khóc sầu đời,                        

Hoa rũ đài chương nhụy rã rời.                    

Sương gió lạnh hờn son phấn úa,          

Nắng mưa buồn phủ sắc hương vùi.              

Mộng chìm mệnh trách hồn tan nát,                    

Duyên lỡ gương tàn bóng tả tơi.                      

Thương nỗi khổ thân tình đoạn đứt,    

Đau phiền phận tủi lệ đầy vơi !                        

Bài Bát Cú 2 : Lụy Tủi Đài Chương.

Lụy tủi đài chương mộng rã rời,

Nỗi buồn mệnh lỡ khóc đầy vơi.

Gương hờn thân rũ hồn tan nát,

Nhụy úa bóng sầu phận tả tơi.

Son phấn khổ phiền sương gió thảm,

Sắc hương tàn phủ nắng mưa vùi.  

Lòng đau đứt đoạn duyên chìm lạnh,

Thương trách tình hoa lệ hận đời !

 

Bài “Bát Cú 3 : Đời Chìm Phận Tủi.    

Đời chìm phận tủi bóng đài chương,

Hận nỗi tình đau lạnh gió sương.

Lỡ mệnh hờn thân phiền trách mộng,

Vùi mưa phủ nắng thảm sầu gương.

Tả tơi lòng rã rời son phấn,

Lụy khổ hồn tan nát sắc hương.  

Rũ lệ đầy vơi duyên đoạn đứt,

Hoa tàn nhụy úa khóc buồn thương !

                                                                                                                       

Bài Bát Cú 4: Phận Lỡ Đời Đau                            

Phận lỡ đời đau lạnh gió sương,

Duyên chìm khổ lụy khóc đài chương.

Mưa vùi nhụy úa thân hờn mệnh,

Nắng phủ hoa tàn sắc hận hương.

Rời rã mộng phiền son tủi phấn,

Nát tan hồn trách bóng sầu gương.  

Vơi đầy lệ rũ lòng tơi tả,              

Đứt đoạn tình buồn nỗi thảm thương !

Bài “Bát Cú 5” : Lụy Tình Thảm Khổ.

Lụy tình thảm khổ, khóc tàn đời,                        

Duyên lỡ đài chương, phận rã rời.                          

Sương gió sầu hoa, son phấn tủi,        

Nắng mưa úa nhụy, sắc hương vùi.                  

Thân chìm mệnh trách, hồn tan nát,                        

Bóng rũ gương hờn, mộng tả tơi.                              

Thương hận phiền đau, lòng đoạn đứt,            

Lệ buồn lạnh phủ nỗi đầy vơi !

                          

Bài “Bát Cú 6 : Tủi Hận Đài Chương.

Tủi hận đài chương phận rã rời,

Nỗi lòng sầu phủ lệ đầy vơi.

Mệnh hờn thân rũ hồn tan nát,

Bóng trách gương phiền mộng tả tơi.

Sương gió lạnh chìm son phấn lỡ,    

Nắng mưa tàn úa sắc hương vùi.  

Tình duyên đoạn đứt thương hoa nhụy,

Lụy khổ buồn đau khóc thảm đời !

 

Bài “Bát Cú 7” : Hoa Chìm Lạnh Phủ.  

Hoa chìm lạnh phủ hận đài chương,

Mệnh rã rời duyên lỡ gió sương.

Nhụy úa phiền thân hờn trách mộng,

Phận vùi rũ bóng thảm sầu gương.

Đầy vơi lệ tủi tàn son phấn,  

Tan nát hồn đau khổ sắc hương.

Mưa nắng tả tơi lòng đoạn đứt,

Đời tình lụy khóc nỗi buồn thương !

 

Bài “Bát Cú 8” : Tình Lỡ Chìm Đau.

Tình lỡ chìm đau lạnh gió sương,

Nỗi đời hận lệ khóc đài chương.

Mưa vùi phủ nhụy thân hờn mệnh,

Nắng úa sầu hoa bóng trách gương.

Rời rã mộng phiền son khổ phấn,

Nát tan hồn rũ sắc buồn hương.

Vơi đầy lụy thảm lòng tơi tả,

Đoạn đứt duyên tàn tủi phận thương !

 

Bài Tứ Tuyệt 1 “Sắc Úa Nhụy Phiền” :

Sắc úa nhụy phiền bóng trách gương,        

Vơi đầy lệ thảm khóc đài chương.      

Mưa sầu đau phủ đời tơi tả,              

Nắng hận lòng buồn tủi phận hương.    

                     000

Đoạn đứt phấn son vùi mộng nát,        

Mệnh chìm lụy khổ nỗi hờn thương.

Thân hoa tàn lạnh duyên rời rã,          

Tình lỡ hồn tan rũ gió sương !    

 

Bài Tứ Tuyệt 2 “Phận Buồn Thảm Tủi :

Phận buồn thảm tủi khóc sầu đời,        

Đoạn đứt mộng tình mệnh tả tơi.            

Thương sắc đài chương mưa nắng phủ,  

Son hờn phấn trách lệ đầy vơi.        

                     000

Nỗi lòng tan nát hồn đau khổ ,                

Nhụy úa phiền hương lạnh rã rời.                

Duyên lỡ thân chìm sương gió lụy,

Gương tàn bóng rũ hận hoa vùi !          

 

Bài Tứ Tuyệt 3 “Mệnh Lỡ Thân Chìm :

Mệnh lỡ thân chìm bóng tả tơi,          

Sắc hương buồn thảm nắng mưa vùi.       

Phấn hờn son trách gương sầu lụy,

Gió lạnh lòng đau mộng rã rời.

                     000

Đoạn đứt tình duyên thương phận rũ,

Nát tan hồn khóc lệ đầy vơi.

Đài chương nhụy úa tàn sương phủ,

Nỗi khổ phiền hoa tủi hận đời !

 

Bài Tứ Tuyệt 4 “Hoa Lòng Rũ Lạnh:

Hoa lòng rũ lạnh nỗi sầu thương

Lỡ phấn tàn son trách nắng sương.

Rời rã mệnh buồn đau tủi phận,    

Tình vùi mộng nát bóng hờn gương.  

                     000                            

Duyên phiền lụy khổ đời tơi tả,        

Đoạn đứt hồn tan khóc sắc hương.      

Nhụy úa thân chìm mưa gió phủ,            

Vơi đầy lệ thảm hận đài chương !        

 

Bài Song Thất Lục Bát 1 “Gió Phủ Chìm Hương :

     Hận đài chương, sắc buồn lạnh rũ,      

     Mệnh hoa sầu, gió phủ chìm hương.      

         Thân hờn bóng trách tàn gương,    

Nỗi mưa úa nhụy, nắng sương rã rời.  

                        000

     Tình đau khóc, tả tơi phận lỡ,          

     Mộng hồn tan, lụy khổ thương đời.  

         Lòng phiền lệ thảm đầy vơi,                

Tủi duyên đoạn đứt, nát vùi phấn son !

                                                                                            

Bài Song Thất Lục Bát 2 “Nỗi Đau Tủi Hận :

     Tình tan nát, nỗi đau tủi hận,  

     Bóng lạnh hờn, rũ phận đài chương.      

         Sắc hoa nhụy úa gió sương,                

Mệnh sầu nắng phủ, thân tàn buồn gương.      

                       000        

     Lòng đoạn đứt, lệ thương rời rã,                    

     Phiền phấn son, tơi tả mưa vùi.          

         Mộng hồn thảm khóc đầy vơi,                         

Hương chìm khổ lụy trách đời lỡ duyên !

 

Bài Lục Bát 1 “Hoa Chìm Phận Nát :

           Hoa chìm phận nát tả tơi,                    

Tủi hờn nhụy úa, hận đời gió sương.  

           Nỗi sầu thảm khóc mộng tan,            

Phấn son nắng phủ, đài chương mưa vùi.  

         Lỡ duyên buồn lệ đầy vơi,      

Tình đau đoạn đứt, rã rời lòng thương.

         Bóng tàn rũ lạnh hồn gương,      

Trách thân mệnh khổ, sắc hương lụy phiền !

                                                

Bài Lục Bát 2 “Khóc Lệ Đầy Vơi :                          

         Hoa sầu khóc lệ đầy vơi,

Nắng mưa phủ nát, rã rời hồn tan.

         Trách hờn tủi phận đài chương.

Duyên buồn đoạn đứt, lòng thương thân vùi.

           Mộng phiền nhụy úa tả tơi,

Phấn son lỡ sắc, hận đời chìm hương.  

         Tình thảm khổ lụy gió sương,

Nỗi đau mệnh rũ, bóng gương lạnh tàn !

 

Bài Lục Bát 3 “Sắc Hương Rã Rời :                            

     Thân sầu tủi phận đài chương,

Nắng mưa buồn phủ sắc hương rã rời.

     Mộng tình lệ thảm đầy vơi,                      

Hồn đau lụy khổ mệnh vùi gió sương.    

     Đời tàn chìm rũ phấn son,            

Tả tơi hoa úa nhụy hờn nát tan.      

     Nỗi lòng lạnh khóc hận thương,                                                

Lỡ duyên đoạn đứt bóng gương trách phiền !

  

Bài Lục Bát 4 “Thảm Đời Phấn Son :

     Hận tình tủi phận đài chương,

Nắng mưa sầu phủ lòng thương thân vùi.

     Mộng tàn khóc lệ đầy vơi,

Lỡ duyên nhụy úa thảm đời phấn son.

     Gương phiền bóng rũ trách hờn,    

Nỗi hoa tơi tả lạnh buồn nát tan.

     Mệnh chìm lụy khổ gió sương,  

Hồn đau đứt đoạn sắc hương rã rời !

 

Kính thưa quý vị yêu thơ.

Nguyên bài thơ thứ nhất Tủi Phận Đài Chương đã từng gởi đến quý vị trước đây với 20 cách đọc, và những biến đổi thú vị khác. Nhưng tác giả cảm thấy còn có đôi chỗ chưa thật vừa ý, nên cố gắng sửa chữa đến 32 cách đọc như : Đọc từ trên xuống, từ dưới lên, và từ trái sang phải, hoặc đọc từ phải sang trái, nhất là khi cắt bỏ bài thơ còn lại 5 chữ, 4 chữ, 3 chữ, và 2 chữ trong mỗi câu cho được trọn ý hơn”. Đồng thời cũng cho thêm “tựa đề” trong mỗi cách đọc để dễ dàng nhận biết.

“Mục đích là muốn trình bày sự phong phú và độc đáo của tiếng Việt, mà ít có thứ tiếng nào trên thế giới sánh được. Mong tình lượng thứ, và cám ơn sự vui đọc trọn vẹn bài thơ này của quý vị yêu thơ, cũng như phê bình và góp ý vậy”.

                                            Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

C.- 32 CÁCH ĐỌC BÀI “CHƯƠNG ĐÀI PHẬN TỦI 01 :

        

1.- Đọc Xuôi :

Chương đài phận tủi hận tàn đời,    

Khổ lụy lòng đau khóc rã rời.              

Sương gió lạnh sầu hoa nhụy úa,        

Phấn son buồn phủ nắng mưa vùi.          

Gương phiền bóng rũ hồn tan nát,      

Mệnh trách thân chìm mộng tả tơi.      

Hương sắc lỡ duyên tình đoạn đứt,    

Thương hờn nỗi thảm lệ đầy vơi !        

                                                                        

2.- Đọc ngược :

Vơi đầy lệ thảm nỗi hờn thương,          

Đứt đoạn tình duyên lỡ sắc hương.      

Tơi tả mộng chìm thân trách mệnh,      

Nát tan hồn rũ bóng phiền gương.        

Vùi mưa nắng phủ buồn son phấn,          

Úa nhụy hoa sầu lạnh gió sương.          

Rời rã khóc đau lòng lụy khổ,                

Đời tàn hận tủi phận đài chương !  

                                  

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành

     Thơ 5 Chữ với tựa đề “Phận Tủi :

Phận tủi hận tàn đời…

Lòng đau khóc rã rời…

Lạnh sầu hoa nhụy úa…

Buồn phủ nắng mưa vùi…

Bóng rũ hồn tan nát…

Thân chìm mộng tả tơi…

Lỡ duyên tình đoạn đứt…

Nỗi thảm lệ đầy vơi…!

 

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi và có tựa “Phận Tủi” như

     Cách 3, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Phận tủi…

Hận tàn đời…

 

Lòng đau…

Khóc rã rời…

 

Lạnh sầu…

Hoa nhụy úa…

 

Buồn phủ…

Nắng mưa vùi…

 

Bóng rũ…

Hồn tan nát…

 

Thân chìm…

Mộng tả tơi…

 

Lỡ duyên…

Tình đoạn đứt…

 

Nỗi thảm…

Lệ đầy vơi…!

 

5.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành

     Thơ 5 chữ với tựa đề “Hờn Thương :

Lệ thảm nỗi hờn thương…

Tình duyên lỡ sắc hương…

Mộng chìm thân trách mệnh…

Hồn rũ bóng phiền gương…

Nắng phủ buồn son phấn…

Hoa sầu lạnh gió sương…

Khóc đau lòng lụy khổ…

Hận tủi phận đài chương…!

 

6.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược có tựa “Hờn Thương” như

   Cách 5, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Lệ thảm…

Nỗi hờn thương…

 

Tình duyên…

Lỡ sắc hương…

 

Mộng chìm…

Thân trách mệnh…

 

Hồn rũ…

Bóng phiền gương…

 

Nắng phủ…

Buồn son phấn…

 

Hoa sầu…

Lạnh gió sương…

 

Khóc đau…

Lòng lụy khổ…

 

Hận tủi…

Phận đài chương…!

 

7.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành

   Thơ Tự Do 4 chữ với tựa đề “Buồn Đời :

Tủi hận tản đời…

Đau khóc rã rời…

Sầu hoa nhụy úa…

Phủ nắng mưa vùi…

Rũ hồn tan nát…

Chìm mộng tả tơi…

Duyên tình đoạn đứt…

Thảm lệ đầy vơi…!

 

8.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi có tựa “Buồn Đời” như

     Cách 7, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ :

Tủi hận…

Tàn đời…

 

Đau khóc…

Rã rời…

 

Sầu hoa…

Nhụy úa…

 

Phủ nắng…

Mưa vùi…

 

Rũ hồn…

Tan nát…

 

Chìm mộng…

Tả tơi…

 

Duyên tình…

Đoạn đứt…

 

Thảm lệ…

Đầy vơi…!

 

9.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành

     Thơ Tự Do 4 chữ với tựa “Lỡ Sắc Hương :

Thảm nỗi hờn thương…

Duyên lỡ sắc hương…

Chìm thân trách mệnh…

Rũ bóng phiền gương…

Phủ buồn son phấn…

Sầu lạnh gió sương…

Đau lòng lụy khổ…

Tủi phận đài chương…!

 

10.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược có tựa “Lỡ Sắc Hương”  

       như Cách 9, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ :

Thảm nỗi…

Hờn thương…

 

Duyên lỡ…

Sắc hương…

 

Chìm thân…

Trách mệnh…

 

Rũ bóng…

Phiền gương…

 

Phủ buồn…

Son phấn…

 

Sầu lạnh…

Gió sương…

 

Đau lòng…

Lụy khổ…

 

Tủi phận…

Đài chương…!

 

11.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ

       Tự Do 3 chữ với tựa đề “Tình Đoạn Đứt:

Hận tàn đời…

Khóc rã rời…

Hoa nhụy úa…

Nắng mưa vùi…

Hồn tan nát…

Mộng tả tơi…

Tình đoạn đứt…

Lệ đầy vơi…!

 

12.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ

       Tự Do 3 chữ với tựa đề “Lạnh Gió Sương”:

Nỗi hờn thương…

Lỡ sắc hương…

Thân trách lược…

Bóng phiền gương…

Buồn son phấn…

Lạnh gió sương…

Lòng lụy khổ…

Phận đài chương…!

 

13.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ

       Tự Do 4 chữ với tựa đề “Gương Phiền :

Chương đài phận tủi…

Khổ lụy lòng đau…

Sương gió lạnh sầu…

Phấn son buồn phủ…

Gương phiền bóng rũ…

Mệnh trách thân chìm…

Hương sắc lỡ duyên…

Thương hờn nỗi thảm…!

 

14.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi có tựa

       Gương Phiền” như Cách 13, nhưng

       đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ :

Chương đài…

Phận tủi…

 

Khổ lụy…

Lòng đau…

 

Sương gió…

Lạnh sầu…

 

Phấn son…

Buồn phủ…

 

Gương phiền…

Bóng rũ…

 

Mệnh trách…

Thân chìm…

 

Hương sắc…

Lỡ duyên…

 

Thương hờn…

Nỗi thảm…!

 

15.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược, thành

       Thơ Tự Do 4 chữ với tựa “Lệ Thảm:

Vơi đầy lệ thảm…

Đứt đoạn tình duyên…

Tơi tả mộng chìm…

Nát tan hồn rũ…

Vùi mưa nắng phủ…

Úa nhụy hoa sầu…

Rời rã khóc đau…

Đời tàn hận tủi…!    

 

16.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược có tựa

       Lệ Thảm” như Cách 15, nhưng đọc

       thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ :

Vơi đầy…

Lệ thảm…

 

Đứt đoạn…

Tình duyên…

 

Tơi tả…

Mộng chìm…

 

Nát tan…

Hồn rũ…

 

Vùi mưa…

Nắng phủ…

 

Úa nhụy…

Hoa sầu…

 

Rời rã…

Khóc đau…

 

Đời tàn…

Hận tủi…!      

                        

17.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ Tự Do

     4 chữ với tựa “Thân Chìm”, và đọc từ câu dưới lên :

Thương hờn nỗi thảm…

Hương sắc lỡ duyên…

Mệnh trách thân chìm…

Gương phiền bóng rũ…

Phấn son buồn phủ…

Sương gió lạnh sầu…

Khổ lụy lòng đau…

Chương đài phận tủi…!

 

18.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi có tựa

       Thân Chìm” như Cách 17, nhưng đọc thành

         Thơ Tự Do 2 chữ, và cũng đọc từ câu dưới lên :

Thương hờn…

Nỗi thảm…

 

Hương sắc…

Lỡ duyên…

 

Mệnh trách…

Thân chìm…

 

Gương phiền…

Bóng rũ…

 

Phấn son…

Buồnphủ…

 

Sương gió…

Lạnh sầu…

 

Khổ lụy…

Lòng đau…

 

Chương đài…

Phận tủi…!

 

19.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,

       thành Thơ Tự Do 4 chữ với tựa

       Hoa Sầu”, và đọc từ câu dưới lên :

Đời tàn hận tủi…

Rời rã khóc đau…

Úa nhụy hoa sầu…

Vùi mưa nắng phủ…

Nát tan hồn rũ…

Tơi tả mộng chìm…

Đứt đoạn tình duyên…

Vơi đầy lệ thảm…!

 

20.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược có tựa

       Hoa Sầu” như Cách 19, nhưng đọc thành

       Thơ Tự Do 2 chữ, và cũng đọc từ câu dưới lên :

Đời tàn…

Hận tủi…

 

Rời rã…

Khóc đau…

 

Úa nhụy…

Hoa sầu…

 

Vùi mưa…

Nắng phủ…

 

Nát tan…

Hồn rũ…

 

Tơi tả…

Mộng chìm…

 

Đứt đoạn…

Tình duyên…

 

Vơi đầy…

Lệ thảm…!

 

21.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thànhThơ 5 chữ

     với tựa đề “Mộng Tả Tơi”, và đọc từ câu dưới lên :

Nỗi thảm lệ đầy vơi…

Lỡ duyên tình đoạn đứt…

Thân chìm mộng tả tơi…

Bóng rũ hồn tan nát… 

Buồn phủ nắng mưa vùi…

Lạnh sầu hoa nhụy úa…

Lòng đau khóc rã rời…

Phận tủi hận tàn đời…!

 

22.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi có tựa “Mộng

       Tả Tơi” như Cách 21, nhưng đọc thành Thơ Tự

     Do mỗi câu 2 hoặc 3 chữ, và cũng đọc từ câu dưới lên :

Nỗi thảm…

Lệ đầy vơi…

 

Lỡ duyên…

Tình đoạn đứt…

 

Thân chìm…

Mộng tả tơi…

 

Bóng rũ…

Hồn tan nát…               

 

Buồn phủ…

Nắng mưa vùi…

 

Lạnh sầu…

Hoa nhụy úa…

 

Lòng đau…

Khóc rã rời…

 

Phận tủi…

Hận tàn đời…!

 

23.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ 5 chữ

       có tựa “Lòng Lụy Khổ”, và đọc từ câu dưới lên :

Hận tủi phận đài chương…

Khóc đau lòng lụy khổ…

Hoa sầu lạnh gió sương…

Nắng phủ buồn son phấn…

Hồn rũ bóng phiền gương…

Mộng chìm thân trách mệnh…

Tình duyên lỡ sắc hương…

Lệ thảm nỗi hờn thương…!

 

24.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược có tựa “Lòng Lụy

       Khổ” như Cách 23, nhưng đọc thành Thơ Tự Do

       mỗi câu 2 hoặc 3 chữ, và cũng đọc từ câu dưới lên :

Hận tủi…

Phận đài chương…

 

Khóc đau…

Lòng lụy khổ…

 

Hoa sầu…

Lạnh gió sương…

 

Nắng phủ…

Buồn son phấn…

 

Hồn rũ…

Bóng phiền gương…

 

Mộng chìm…

Thân trách mệnh…

 

Tình duyên…

Lỡ sắc hương…

 

Lệ thảm…

Nỗi hờn thương…!

 

25.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ Tự Do

       4 chữ có tựa “Khóc Rã Rời”, và đọc từ câu dưới lên :

Thảm lệ đầy vơi…

Duyên tình đoạn đứt…

Chìm mộng tả tơi…

Rũ hồn tan nát…

Phủ nắng mưa vùi…

Sầu hoa nhụy úa…

Đau khóc rã rời…

Tủi hận tàn đời…!

 

26.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi có tựa “Khóc

       Rã Rời” như Cách 25, nhưng đọc thành Thơ

       Tự Do mỗi câu 2 chữ, và cũng đọc từ câu dưới lên :

Thảm lệ…

Đầy vơi…

 

Duyên tình…

Đoạn đứt…

 

Chìm mộng …

Tả tơi…

 

Rũ hồn…

Tan nát…

 

Phủ nắng…

Mưa vùi…

 

Sầu hoa…

Nhụy úa…

 

Đau khóc…

Rã rời…

 

Tủi hận…

Tàn đời…!

 

27.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành Thơ Tự Do

       4 chữ có tựa “Mờ Son Phấn”, và đọc từ dưới lên :

Tủi phận đài chương…

Đau lòng lụy khổ…

Sầu lạnh gió sương…

Phủ buồn son phấn…

Rũ bóng phiền gương…

Chìm thân trách mệnh…

Duyên lỡ sắc hương…

Thảm nỗi hờn thương…!

 

28.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược có tựa “Mờ

       Son Phấn” như Cách 27, nhưng đọc thành Thơ

       Tự Do mỗi câu 2 chữ, và cũng đọc từ câu dưới lên :

Tủi phận …

Đài chương…

 

Đau lòng…

Lụy khổ…

 

Sầu lạnh…

Gió sương…

 

Phủ buồn…

Son phấn…

 

Rũ bóng…

Phiền gương…

 

Chìm thân…

Trách mệnh…

 

Duyên lỡ…

Sắc hương…

 

Thảm nỗi…

Hờn thương…!

 

29.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ Tự Do

     3 chữ có tựa “Lệ Đầy Vơi”, và đọc từ câu dưới lên :

Lệ đầy vơi…

Tình đoạn đứt…

Mộng tả tơi…

Hồn tan nát…

Nắng mưa vùi…

Hoa nhụy úa…

Khóc rã rời…

Hận tàn đời…!

 

30.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ Tự Do

       3 chữ có tựa “Nắng Mưa Vùi”, và đọc từ câu dưới lên :

Phận đài chương…

Lòng lụy khổ…

Lạnh gió sương…

Buồn son phấn…

Bóng phiền gương…

Thân trách mệnh…

Lỡ sắc hương…

Nỗi hờn thương…

 

31.- Đọc Bài Xuôi “Chương Đài Phận Tủi

       như Thơ Tự Do mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Chương đài…

     Phận tủi…

         Hận tàn đời…

 

Khổ lụy…

     Lòng đau…

       Khóc rã rời…

 

Sương gió…

     Lạnh sầu…

         Hoa nhụy úa…

 

Phấn son…

     Buồn phũ…

       Nắng mưa vùi…

 

Gương phiền…

     Bóng rũ…

         Hồn tan nát…

 

Mệnh trách…

   Thân chìm…

         Mộng tả tơi…

 

Hương sắc…

     Lỡ duyên…

         Tình đoạn đứt…

 

Thương hờn…

     Nỗi thảm…

         Lệ đầy vơi..!

 

32.- Đọc Bài Ngược “Tủi Phận Đài Chương

       như Thơ Tự Do mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Vơi đầy…

     Lệ thảm…

         Nỗi hờn thương…

 

Đứt đoạn…

   Tình duyên…

         Lỡ sắc hương…

 

Tơi tả…

   Mộng chìm…

       Thân trách mệnh…

 

Nát tan…

   Hồn rũ…

     Bóng phiền gương…

 

Vùi mưa…

   Nắng phủ…

       Buồn son phấn…

 

Úa nhụy…

   Hoa sầu…

         Lạnh gió sương…

 

Rời rã…

   Khóc đau…

         Lòng lụy khổ…

 

Đời tàn…

   Hận tủi…

       Phận đài chương..!

 

       Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

Switch mode views: