Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hưởng Medicare từ tín chỉ làm việc của người phối ngẫu

Medicare: Hỏi và Đáp

medicareHỏi: Tôi được 65 tuổi từ Tháng Giêng năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng Bảo Hiểm Medicare. Tôi có đi xin Medicare từ Tháng 12 năm 2014 và Sở An Sinh Xã Hội cho biết tôi không hội đủ điều kiện, vì chỉ làm việc ở Mỹ hơn 5 năm. Chồng tôi sinh năm 1954 (61 tuổi) và đã đi làm ở Mỹ trên 10 năm.

Tôi hiện đang dùng Bảo Hiểm Y Tế từ công ty của chồng và phải trả lệ phí hàng tháng đến $400. Xin giải thích vì sao tôi không đủ điều kiện để hưởng Medicare khi đã là công dân Mỹ và ở Mỹ hơn 20 năm?

Trong khi đó, tôi biết rất nhiều người Việt Nam khác chỉ đi làm ở Mỹ dưới 10 năm, hay không hề đi làm việc ở Mỹ mà vẫn được hưởng Medicare khi họ đến 65 tuổi?

Bà L. Nguyễn (Garden Grove)

Đáp: Bà chỉ hội đủ một điều kiện để được hưởng Medicare vì là công dân Mỹ, nhưng không hội đủ điều kiện thứ hai là phải làm việc ở Mỹ từ 10 năm trở lên.

Tuy nhiên, khi chồng của bà được 62 tuổi vào tháng 7 năm 2016, bà có thể xin hưởng Medicare dựa vào 40 tín chỉ làm việc của chồng bà nhờ ông đã làm việc ở Mỹ hơn 10 năm và có đóng tiền An Sinh Xã Hội.

Thật ra, bất cứ công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân nào ở Mỹ từ 5 năm liên tục trở lên đều có thể xin hưởng Medicare nhưng họ sẽ phải trả lệ phí của Medicare A và B khỏang hơn $450/tháng, nếu không hội đủ các điều kiện kể trên.

Bà có nêu trường hợp một số những người cao niên khác từ 65 tuổi trở lên, không hề đi làm mà vẫn được hưởng Medicare ngay khi họ 65 tuổi, là vì họ được chính phủ xếp vào nhóm người “lớn tuổi hay mất khả năng làm việc có lợi tức dưới mức nghèo của liên bang" (Aged and Disabled Federal Poverty Level-A&DFPL); hay nhóm người được hưởng tiền Phụ Cấp An Sinh Xã Hội (Supplement Security Income-SSI).

Khi ở một trong hai nhóm người được hưởng chương trình SSI hay A&DFPL, những người cao niên này sẽ được hưởng MediCAL. Khi đó, liên bang và tiểu bang giúp họ trả lệ phí Medicare phần A và phần B qua các chương trình Medicare Tiết Kiệm (Medicare Saving Programs), nhờ đó họ cũng có Medicare như những người đi làm ở Mỹ từ 10 năm trở lên.

Nếu thấy đây là một sự bất công về phúc lợi ý tế thì nếu có cơ hội, bà nên nêu ý kiến với các vị dân cử đại diện để may ra quí vị ấy đem ra thảo luận ở quốc hội để sửa đổi, nếu được.

Trong trường hợp lợi tức hiện nay của gia đình bà dưới mức $1,638 /tháng và trong nhà băng chỉ có $3,000 mà thôi, bà sẽ được chính phủ giúp đỡ mua Medicare giống như nhóm người nói trên. (Y.T.)

Yến Tuyết là Cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho ngừơi đặt câu hỏi mà thôi, vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường giây điện thọai tiếng Việt (714) 560-0035, từ 8 AM - 4:00 PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, hay gọi Medicare 1-800-633-4227, có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.

Quí độc giả ở ngòai Quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Lưu Ý: Xin mời quí độc giả đến tham dự buổi thuyết trình về Medicare 2016 do HICAP tổ chức với sự bảo trợ của Nhật báo Người Việt, từ 1 giờ đến 3 giờ chiều Thứ Tư , ngày 2 Tháng 12, tại hội trường nhật báo Người Việt.

Diễn giả: Ông David Sayen, Giám Đốc Medicare Vùng Tây Nam, và bà Yến Tuyết, cố vấn Medicare của HICAP/COAOC.

Switch mode views: