Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó - Linh mục Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân, OFM, qua đời

caopho chatan 0

caopho chatan 2a

caopho chatan 3a

Rev Nguyen Manh Tan

Linh mục Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân, OFM (1930--2017)

Switch mode views: