Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ Lệ Khanh - Thanh Hoàng

 
LẼ NÀO ?
 
Nghĩ đau nòi giống Việt-Nam mình,
Lũ Chệt hoành hành, Cộng lặng thinh.
Máu đỏ hỏi lòng không thấy xót,
Da vàng sao dạ chẳng thương tình !
Buôn dân thế đấy khoe thành tích,
Bán nước như vầy bảo sướng vinh.
Tội ác giặc Hồ cao chất ngất,
Lẽ nào để chúng mãi tham sinh ???
 
THẾ ĐẤY
 
Hiểm họa Bắc phương !!! Nước Việt mình,
Tập đoàn Cộng quỷ mãi làm thinh.
Dâng Hoàng-Sa đảo không đau dạ,
Bán ải Nam-Quan chẳng xót tình.
Hồ tặc dâm ô ngu chuốc nhục,
Đồng hô thảo khấu dại cầu vinh.
Ngập trời oán hận dân nguyền rủa,
Xú uế muôn đời ! Lũ sát sinh !!!
 
   Lệ-Khanh & Thanh-Hoàng

 

Switch mode views: